Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-52

RK-32-2015-52.doc  RK-32-2015-52pr01.pdf  RK-32-2015-52pr02.pdf  RK-32-2015-52pr03.doc  RK-32-2015-52pr04.doc  RK-32-2015-52pr05.pdf  RK-32-2015-52pr06.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-32-2015-52
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval2015-52Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělstvípro: jednání rady kraje č. 32/2015 dne 27. 10. 2015zpracoval (a): O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0511/07/2013/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 č. 11/13 ve znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jen Zásady ).
Na základě nabídky ministra zemědělství ke společnému Dotačnímu rámci pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 Kraj Vysočina přistoupil a využil společné notifikace.
Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 (dále jen Dotační rámec ) byl Ministerstvem zemědělství ČR s Evropskou komisí projednán jako podpora SA 36748 (2013/N).
V případě uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. července 2014, čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpory podléhají notifikaci Evropské komise (jedná se o proces prověření, zda tyto příspěvky nejsou v rozporu s předpisy EU). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Zásady v souladu s Dotačním rámcem. Z důvodu nových Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 - 2020 byly Zásady upraveny Dodatkem č. 1, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0625/07/2014/ZK. Vzhledem ke změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly Zásady upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 10. 3. 2015 usnesením č. 0166/02/2015/ZK.
Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1 a 2. Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu
RK-32-2015-52, př. 1 a v materiálu RK-32-2015-52, př. 3. Seznam žadatelů, kterým nebudou poskytnuty finanční příspěvky podle Zásad, (dále jen dotace ), je uveden v materiálu
RK-32-2015-52, př. 2 a v materiálu RK-32-2015-52, př. 4. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-32-2015-52, př. 1 ve výši 519 005 Kč (celkem 37 žádostí
a u 10 žádostí byla částka krácena) a dle materiálu RK-32-2015-52, př. 3 ve výši
1 440 554 Kč (celkem 81 žádostí a u 7 žádostí byla částka krácena). Žádosti, které jsou kráceny nebo doporučeny k neposkytnutí dotace, neodpovídají Zásadám, ve znění Dodatku č. 1 a 2.
Materiál RK-32-2015-52, př. 3 a materiál RK-32-2015-52, př. 4 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny odborem životního prostředí a zemědělství, který navrhuje radě kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 3;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 4;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-32-2015-52, př. 6;
a dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 1;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-32-2015-52, př. 5.
Žadatelé, kterým dotace nebude poskytnuta, budou odborem životního prostředí a zemědělství vyrozuměni Oznámením o neposkytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaOdbor informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod
ID ZZ00905-12.0001 - ZZ00905-11.0126.
Ekonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav rezervy v kapitole Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství určené na příspěvky na hospodaření v lesích je 7 847 399 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 3;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 4;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-32-2015-52, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 1;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-32-2015-52, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-32-2015-52, př. 5.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2015- 12- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz