Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-50

RK-32-2015-50.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-32-2015-50
NázevZapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV letech 2010 - 2015 realizoval Kraj Vysočina 8 projektů transformace, na jejichž způsobilé výdaje čerpal dotaci z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP). Kraj za toto období získal cca 300 000 000 Kč na výstavbu objektů pro komunitní bydlení osob s mentálním postižením, objektů pro ambulantní služby a zázemí pro management. Sociální služby v těchto objektech provozují příspěvkové organizace Domov bez zámku, Domov Jeřabina Pelhřimov a Domov Kamélie Křižanov. Díky finančním prostředkům z IOP a prostředkům z rozpočtu kraje, který financoval nezpůsobilé výdaje, došlo k pokrytí okresu Třebíč, Pelhřimov a částečně okresu Žďár nad Sázavou pobytovými i ambulantními službami pro osoby s mentálním postižením komunitního typu, které umožňují klientům žít život srovnatelný s jejich vrstevníky bez postižení. Díky změně způsobu poskytování sociální služeb prostřednictvím procesu transformace si za přiměřené pomoci personálu osvojují klienti dovednosti v péče o sebe i o domácnost. Mají možnost se účastnit běžného společenského dění v obci, a v případě, že to míra postižení dovoluje, osvojují si základní pracovní návyky, čímž si zvyšují šanci uplatnit se na chráněném nebo běžném trhu práce.
V programovém období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) vyhlásilo kolovou výzvu č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, jejímž cílem je opět transformace ústavní péče, která umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostřední a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Výzva je určená na nákup a výstavbu objektů pro komunitní způsob poskytování péče lidem s mentálním postižením včetně nákupu vybavení, nákladů na přípravnou fázi projektu a mzdové výdaje projektového a finančního manažera. Způsobilé výdaje budou z IROP hrazeny až do výše 90 %. V rámci IROP se nejedná o jedinou výzvu zaměřující se na investiční podporu výstavby objektů pro komunitní bydlení, MMR plánuje výzvy na toto téma také v oblasti Infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby.
Aktuálně probíhá konzultace jednotlivých podmínek výzvy a výklad kritérií transformace, která budou muset zařízení zapojená do těchto projektů naplňovat. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhujeme do procesu transformace zahrnout příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov, který prošel procesem transformace v minulém programovém období pouze z části, Domov Háj, který prošel v minulém období již metodickou přípravou na tento proces, investiční dotace však nečerpal, dále Domov Lidmaň a Domov ve Zboží. Všechny tyto zařízení poskytují své pobytové služby pro lidi s mentálním postižením v ústavním prostředí, jež neodpovídá současnému způsobu poskytování péče v pobytových službách.
Souběžně s investičními výzvami IROP Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) vyhlašuje výzvy v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále jen OPZ), ze kterých lze čerpat neinvestiční podporu procesu transformace spočívající v přípravě zaměstnanců organizací a jejich klientů na proces změny způsobu poskytování pobytových sociálních služeb.
Zapojením zmíněných 4 organizací do procesu transformace by došlo k pokrytí zbývajících částí kraje, konkrétně okresu Jihlava, zbývající části okresu Žďár nad Sázavou a okresu Havlíčkův Brod pobytovými službami sociální péče komunitního typu pro osoby s mentálním postižením. Především v krajském městě Jihlavě a, v jeho blízkém okolí, celoroční pobytové služby pro tuto cílovou skupinu zcela chybí.
Míra zapojení těchto 4 organizací do procesu transformace se bude odvíjet od specifických pravidel jednotlivých výzev, které nastavuje MMR a u neinvestičních projektů MPSV.
Vzhledem ke skutečnosti, že výzvy jsou vyhlašovány pouze na omezený časový úsek, je třeba urychlit jejich přípravu. Náklady v přípravné fázi jsou, v případě, že bude projekt úspěšný, způsobilé, ale financované platbou ex-post. Z tohoto důvodu je třeba přípravnou fázi a počátek realizace projektu (do proplacení první žádosti o platbu) předfinancovat z prostředků kraje. Jedná se o výdaje na nákup nemovitostí, znaleckých posudků, studie proveditelnosti, projektové dokumentace atd. Předpokládaná výše finančních prostředků pro předfinancování projektů v rámci tohoto procesu činí 20 000 000 Kč.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ a schválit předfinancování přípravné fáze a počátek realizací projektů ve výši 20 000 000 Kč.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru:
Předložené projektové záměry nejsou uvedené v rozpočtovém výhledu na roky 2016 až 2018. Jelikož není známá ani přibližná výše celkových výdajů jednotlivých projektů, ani podmínky a pravidla jednotlivých výzev, není možné určit budoucí potřebu finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování kraje. Výdaje v přípravné fázi budou způsobilé jen u úspěšných projektů.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 20 000 000 Kč na předfinancování přípravné fáze a počátek realizací projektů, finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz