Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-48

RK-32-2015-48.doc  RK-32-2015-48pr01.doc  RK-32-2015-48pr02.pdf  RK-32-2015-48pr03.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-32-2015-48
NázevNávrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, D. Táborská
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč, požádala o dofinancování Domácí hospicové péče, a to z toho důvodu, že v dubnu 2015 vstoupila její organizační složka Mobilní hospic sv. Zdislavy do pilotního programu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Ministerstvem zdravotnictví jako jedna z organizací (Žádost o dofinancování DHP - příloha č. 3). Tento projekt přináší zásadní změnu ve smyslu rozšířeného zapojení lékařů do domácí hospicové péče formou nepřetržitých pohotovostí a výjezdů přímo do domácností, aby bylo možné udržet umírající doma. Na této péči se pilotně svými úhradami podílí VZP s cílem ověřit možnost jejího fungování a ekonomické zabezpečení této péče.
Uvedený program je ověřován ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč. Spolupráce spočívá v tom, že nemocnice se může podílet na provozu mobilní paliativní péče ve standardní i pohotovostní době, bude vytipovávat lékaře pro domácí hospic, z nich alespoň 1 nastoupí na atestaci paliativní medicíny, Oblastní charita Třebíč umožní vstup lékařům z Nemocnice Třebíč do informačního systému domácího hospice. Současně se rozvíjející služby domácí hospicové péče a pilotní program Mobilní specializované paliativní péče nabízejí vhodné řešení v kombinaci s rozvojem ambulantní a nemocniční lůžkové paliativní péče. Pilotní program bude ukončen k 29. 2. 2016. Má za cíl ověřit efektivitu vytvoření tzv. domácí hospitalizace nevyléčitelně nemocných hrazené ze zdravotního pojištění na úrovni paušální platby za ošetřeného pacienta a den ve výši 1 160 Kč a 1 450 Kč dle závažnosti příznaků nemoci, vždy s nepřetržitým dohledem multidisciplinárního týmu s tím, že paušálem jsou hrazeny výkony lékařů, sester a psychologická práce, také pohotovostní režim, náklady na materiál a léky, dopravu apod. Na Oblastní charitu Třebíč připadá 38 pacientů.
Počítá se s reálným využitím financování programu v jedné třetině z prostředků VZP. Z tohoto důvodu je nutné hledat dofinancování služby, která musí být nastavena na plný provoz systémem práce, personálně i vybavením. Předpokládá se, že do konce tohoto roku bude hrazeno ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění 432 000 Kč.
V žádosti o dotaci na provozování domácí hospicové péče, na základě které proběhlo v lednu 2015 dotační řízení, nebyl obsažen požadavek na financování tohoto pilotního projektu vzhledem k tomu, že v té době nebyly schváleny podmínky financování pilotního projektu ze strany VZP.
Celková částka požadovaná na dofinancování Domácí hospicové péče od Kraje Vysočina činí 1 233 000 Kč.
Poskytnutí dotace bude řešeno posílením kapitoly Sociální věci.
Návrh řešení Doporučujeme schválit poskytnutí dotace na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč na rok 2015 ve výši 1 233 000 Kč.
Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2015-48, př. 1.
Vzhledem k tomu, že financování pilotního projektu z VZP je pouze částečné, ale bez jeho realizace není možné fungování nového modelu domácí hospicové péče ověřit a rozhodnout o jeho rozšíření, byla zahájena dlouhodobá jednání s odborem sociálních věcí a s odborem zdravotnictví o finanční pomoci kraje. Finanční pomoc by byla poskytována po dobu realizace pilotního projektu a následně může být posouzeno jeho vyhodnocení. Tato podpora je podmínkou dokončení uvedeného projektu.
Vzhledem k tomu, že na kapitole Sociální věci nejsou dostatečné zdroje na poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, odbor sociálních věcí navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci o částku 1 233 000 Kč při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 21. 10. 2015 činí 73 947 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví: Pilotní projekt Oblastní charity Třebíč plně podporujeme a souhlasíme s dofinancováním Domácí hospicové péče.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01456 (příloha č. 2).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 233 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 233 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260 na financování provozních nákladů sociální služby Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč ve výši 1 233 000 Kč dle materiálu RK-32-2015-48, př. 1;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-32-2015-48, př. 1.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz