Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-46

RK-32-2015-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-32-2015-46
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa počátku listopadu 2012 podal Kraj Vysočina do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSP Křižanov II. (rada kraje schválila podání tohoto projektu Usnesením 1940/36/2012/RK dne 6. 11. 2012). Usnesením č. 0363/04/2012/ZK dne 26. 6. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. V rámci projektu budou postaveny 2 domky pro bydlení v Křižanově, 2 domky s terapií v Osové Bítýšce a jeden domek v Kadolci.
Od 1. 1. 2015 probíhá 3. etapa projektu, jejíž náklady byly částečně předfinancované z prostředků Kraje Vysočina a z části dochází k přímému proplácení faktur z MPSV. V září roku 2015 obdržel Kraj Vysočina 5 faktur za stavební práce od firem Atos, spol. s r.o., BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. a STAREDO s.r.o. Tyto faktury byly v celkové výši 11 309 927,02 Kč, z toho jsou způsobilé výdaje 9 789 627,02 Kč. Faktury byly odeslány ke kontrole na Centrum pro regionální rozvoj a to zaslalo souhlas s proplacením na MPSV. Na základě těchto skutečností MPSV dne 15. 10. 2015 vystavilo příkaz k proplacení dotace za účelem úhrady způsobilých výdajů uvedených faktur. Dne 16. 10. 2015 zaslalo o této skutečnosti CRR e-mailem kraji avízo.
Návrh řešení Dne 15. 10. 2015 vystavilo MPSV příkaz k proplacení dotace ve výši 9 789 627,02 Kč za účelem úhrady způsobilých výdajů faktur na stavební práce. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 9 789 627,02 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 789 627,02 Kč, na kterou dne 15. 10. 2015 vystavilo MPSV příkaz k proplacení dotace. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 789 627,02 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov II. .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz