Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-43

RK-32-2015-43.doc  RK-32-2015-43pr01.doc  RK-32-2015-43pr02.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-32-2015-43
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje , reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76.00238. V rámci projektu došlo mimo jiné ke zřízení a provozování kontaktního Family Pointu a Senior Pointu Jihlava, na adrese Palackého 26, a to do 30. 9. 2015. Za účelem zajištění udržitelnosti Family a Senior Pointu v Jihlavě a rozšíření jeho nabídky služeb o odborné poradenství Alzheimer poradny Vysočina, požádala ředitelka Domova Ždírec o změnu zřizovací listiny - rozšíření hlavní činnosti o provozování Family a Senior Pointu, a to od 1. 10. 2015. Dodatek Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 0467/05/2015/ZK dne 8. 9. 2015.
Předkládaný materiál řeší problematiku předání movitého majetku pořízeného v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině , který byl zakoupen za účelem zajištění činnosti Family a Senior point, Domovu Ždírec, příspěvkové organizaci. V současné době je majetek, který je uveden v materiálu RK-32-2015-43, př. 2, ošetřen smlouvou o výpůjčce movitého majetku mezi Krajem Vysočina a Domovem Ždírec, p. o., a to do 31. 12. 2015.
Návrh řešení Rozhodování o předání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku do hospodaření příspěvkové organizaci je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit předložené znění dodatku zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, s vymezením majetku takto:
Organizaci se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a ostatní hmotný majetek, pořízený v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině určeného pro provoz Family a Senior pointu.
StanoviskaOddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2015-43, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Ždírec, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz