Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-40

RK-32-2015-40.doc  RK-32-2015-40pr01.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-32-2015-40
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na akci II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka. Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 5 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek vyřadila hodnotící komise nabídku dvou dodavatelů z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze
RK-32-2015-40, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky, pro všechny její části, je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25284525, s nabídkovou cenou ve výši 269 550,00 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-32-2015-40, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka dle materiálu RK-32-2015-40, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka vybrat nabídku dodavatele DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25284525, v souladu s materiálem RK-32-2015-40, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz