Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-39

RK-32-2015-39.doc  RK-32-2015-39pr01.doc  RK-32-2015-39pr02.doc  RK-32-2015-39pr03.doc  RK-32-2015-39pr04.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-32-2015-39
NázevInformace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a.s.
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina a Jindřichohradecké místní dráhy a. s. mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby ze dne 19. 10. 2009 (dále jen smlouva). Předmětem smlouvy je zajištění drážní dopravy na úzkokolejné trati 228 a úhrada prokazatelné ztráty za tuto službu. Na každý kalendářní rok je s dopravcem standardně uzavírán dodatek k této smlouvě.
Dne 20. 11. 2014 proběhlo se společností Jindřichohradecké místní dráhy a.s. (dále jen JHMD) jednání o uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) společnosti JHMD odeslal dne 7. 1. 2015 návrh dodatku č. 10 smlouvy na rok 2015 v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem na dopravní obslužnost s částkou na úhradu prokazatelné ztráty ve výši 10 087 862 Kč, což představuje proti roku 2014 v přepočtu na jednotku výkonu nárůst o 0,5 %. Výše předpokládané úhrady prokazatelné ztráty je koordinována s Jihočeským krajem, takže je dosaženo shodných 61,029 Kč/vlkm.
V současné době je situace následující:
- Dodatek na rok 2015 byl uzavřen dne 26. 3. 2015, s částkou za vlkm 61,029 Kč. Částku za vlkm mají oba kraje stejnou. Kraj Vysočina k této částce platí společnosti i položku tzv. memoranda dle smlouvy. Požadavek na doplacení ztráty JHMD od roku 2010 byl odmítnut.
- Požadavek na placení poplatku za dopravní cestu byl odmítnut s odkazem na smlouvu, kde je zakotvena částka za vlkm s metodou nárůstu o míru inflace. V každé smlouvě se řeší tzv. nastavení rizik a v rámci smlouvy se společností JHMD jsou nastavena rizika na straně objednatele jen v rámci inflace, což Kraj Vysočina plní.
- Při realizaci dodávky modernizovaných vozů je ve smlouvě zakotven postup pro zohlednění ekonomicky oprávněných nákladů. Je to prostor k jednání, ale s tím, že je potřeba na objednávanou službu nahlížet z pohledu objednatele, tj. kolik nás stojí a v jaké je kvalitě.
- JHMD podalo návrh na Ministerstvo vnitra ČR na vedení sporného řízení - ve smyslu uhrazení prokazatelné ztráty ze smlouvy o závazku veřejné služby. Ministerstvo vnitra ČR prodloužilo lhůtu k rozhodnutí do konce letošního roku.
- Po konzultaci s MD ČR zastáváme názor, že jediné riziko vyplývající ze smlouvy pro objednatele je riziko inflace, což je plněno.
- Dne 24. 9. 2015 zaslal ODSH společnosti JHMD návrh dodatku č. 11 dle materiálu RK-32-2015-39, př. 1 (prodloužení smlouvy o 10 let, tj,. do 15. 10. 2024). Do dodatku bylo zapracováno, že společnost JHMD:
se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby bylo v letech 2019 - 2024 zachováno dopravní spojení zabezpečované drážní dopravou, navazující na úsek tratě vymezený v článku IV. odst. 3 této Smlouvy až do Jindřichova Hradce.
Dále se smluvní strany dohodly, že dopravce předloží objednateli k odsouhlasení dopravní koncept zabezpečení drážní dopravy navazujícího úseku tratě až do Jindřichova Hradce nejpozději do 30. 9. každého kalendářního roku v letech 2019 - 2024 na období platnosti následujících jízdních řádů. Pro období platnosti jízdních řádů 2018/2019 bude dopravní koncept zabezpečení drážní dopravy navazujícího úseku tratě až do Jindřichova Hradce předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 30. 9. 2018.
Dále pro případ, že po roce 2019 nebude ze strany JHMD zajištěn provoz na celé trati 228, byla doplněna do návrhu smlouvy další možnost Kraje Vysočina, odstoupit od smlouvy ve znění: v případě, že dopravce nezajistí dopravní spojení drážní dopravou v celém úseku tratě č. 228, to je z Jindřichova Hradce do Obrataně, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. .
Jako poslední bylo doplněno prohlášení smluvních stran Smluvní strany prohlašují, že jsou mezi sebou zcela vyrovnány a nemají vůči sobě v souvislosti s touto Smlouvou žádné další nároky. .
- Jihočeský kraj nebude prodlužovat smlouvu (po roce 2019 zvažují 2 možné varianty - přímé zadání nebo autobusový koncept), proto v rámci dodatku navrhujeme ošetřit, že doprava pro Kraj Vysočina bude zajištěna JHMD až do Jindřichova Hradce.
- V příloze materiálu RK-32-2015-39, př. 1 je uvedeno znění návrhu dodatku č. 11 zaslaný společnosti JHMD dne 24. 9. 2015

Obecně problém JHMD je takový, že modernizovaly 100% vozového parku a nyní veškeré náklady chtějí přenést na objednatele, tj. na Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.
V článku IXa smlouvy je uvedeno, že pokud dopravce uzavře smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod, nebo smlouvu o poskytnutí úvěru bankou nebo smlouvu o poskytnutí finančního leasingu na pořízení železničních kolejových vozidel, objednatel se zavazuje uzavřít s dopravcem dodatek ke Smlouvě , v němž budou vymezeny úseky drah a spoje, na kterých budou provozována modernizovaná železniční kolejová vozidla dále jen spoj s dotací , nebo spoj s úvěrem nebo spoj s leasingem a v němž bude stanovena doba účinnosti smlouvy na spoje s dotací nebo na spoje s úvěrem nebo na spoje s leasingem na 10 let od zahájení provozu posledního modernizovaného železničního kolejového vozidla.
Na základě výše uvedeného předložil dopravce JHMD dopisem ze dne 21. 7. 2015 Kraji Vysočina návrh k uzavření dodatku č. 11. Návrh dodatku byl ze strany Kraje Vysočina odmítnut s tím, že nemá veškeré náležitosti, které jsou stanoveny smlouvou.
Dne 24. 9. 2015 byl zaslán Krajem Vysočina společnosti JHMD návrh dodatku č. 11 dle materiálu RK-32-2015-39, př. 1.
V rámci dodatku smlouvy č. 11 bylo řešeno prodloužení smlouvy o deset let od 15. 10. 2014 na základě modernizovaných jednotek M 27. Dne 5. 10. 2015 společnost JHMD na jednání s Krajem Vysočina předložila požadavek na navýšení ceny za vlkm ve výši min. 104 Kč/vlkm.
Ze strany Kraje Vysočina byla zástupcům společnosti JHMD sdělena skutečnost, že dodatek č. 11 tak, jak byl předložen Krajem Vysočina dne 24. 9. 2015 je kraj připraven podepsat.

Společnost JHMD předložila dne 13. 10. 2015 návrh dodatku smlouvy č. 11, který je uveden v materiálu RK-32-2015-39, př. 2. Po projednání jak na ODSH, tak s oddělením právním a krajského živnostenského úřadu toto znění návrhu dodatku pro kraj neakceptovatelné. Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v materiálu RK-32-2015-39, př. 3.
Na základě dalších jednání mezi společností JHMD a zástupci objednatele pro obě smluvní strany akceptovatelný návrh dodatku č. 11 uvedený v materiálu RK-32-2015-39, př. 4.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina:
* vzít na vědomí informaci o situaci ohledně projednávání návrhu dodatku č. 11
* vzít na vědomí informaci o problematice sporného řízení vedeného u ministerstva vnitra ve věci požadavků Jindřichohradeckých místních drah a.s.
* rozhodnout uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-32-2015-39, př. 4.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* informaci o situaci ohledně projednávání návrhu dodatku č. 11;
* informaci o problematice sporného řízení vedeného u ministerstva vnitra ve věci požadavků Jindřichohradeckých místních drah a.s.;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-32-2015-39, př. 4.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz