Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-37

RK-32-2015-37.doc  RK-32-2015-37pr01.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-32-2015-37
NázevOdůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace hodlá v roce 2016 zadat významnou veřejnou zakázku na stavební práce: Souvislé opravy silnic, opravy mostů
a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016 . Předpokládaná hodnota této významné veřejné zakázky je stanovena ve výši 400 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě údajů získaných průzkumem trhu a na základě údajů a informací
o plnění obdobných veřejných zakázek zadaných zadavatelem v roce 2015 s přihlédnutím k předpokládanému ročnímu růstu cen. Předpokládaná hodnota je dále stanovena podle zadavatelem předpokládané dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zadavatel předpokládá splnění veřejné zakázky do 31. října 2016. Podle § 156 odst. 4 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění předkládá Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, odůvodnění významné veřejné zakázky Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016 ke schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v souvislé obnově krytu dílčích úseků silnic, v opravě odvodnění silnic a v opravě konstrukcí mostů, zdí a propustků na silnicích II. a III. třídy v Kraji Vysočina.
Odůvodnění významné veřejné zakázky Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016 je uvedeno v materiálu RK-32-2015-37, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2015-37, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2015-37, př. 1.
Odpovědnost ODSH, KSÚSV
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz