Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-35

RK-32-2015-35.doc  RK-32-2015-35pr01.pdf  RK-32-2015-35pr02.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-32-2015-35
NázevNávrh na změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 21. 4. 2015 usnesením číslo 0741/13/2015/RK schválila finanční plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV). KSÚSV požádala dopisem ze dne 12. 10. 2015 o změnu investiční části finančního plánu na rok 2015. Žádost KSÚSV je přílohou materiálu RK-32-2015-35, př. 1. V důsledku úspory při veřejné zakázce na akci Zastřešení skládky inertu stř. Sněžné přehodnotila KSÚSV své původní investiční záměry, čímž došlo k tomu, že se upřesňuje a rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic. Zařazení nových investic do investičního plánu:
- pařezová fréza 650 tis. Kč
- stavební úpravy dílen včetně výměny oken CM H. Brod 246 tis. Kč
- přístřešek na mechanizaci - rekonstrukce opláštění přístřešku stř. Polná 100 tis. Kč
Nový finanční plán je materiálem RK-32-52015-35, př. 2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-32-2015-35, př. 2.
Financování výše uvedených změn je zajištěno z úspor finančních prostředků z veřejné zakázky na akci Zastřešení skládky inertu stř. Sněžné .
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-32-2015-35, př. 2.
Odpovědnost ODSH, KSÚSV
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz