Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-16

RK-32-2015-16.doc  RK-32-2015-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-32-2015-16
NázevNávrh dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Zpracoval I. Schallnerová, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předložení návrhu dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě z důvodu rozšíření doplňkové činnosti organizace a zároveň z důvodu formulační úpravy stávajícího živnostenského oprávnění.
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě požádala o schválení nového živnostenského oprávnění pro provozování hostinské činnosti. Jedná se o zajištění drobného občerstvení (zejm. nápoje) v rámci běžné otevírací doby i v rámci jednorázových kulturních akcí pořádaných v prostorách galerie. Současně došlo v souladu s platným zněním živnostenského zákona k textové úpravě u již schválené doplňkové činnosti.
Rada kraje usnesením č. 2152/39/2013/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 3. 12. 2013 č. 10/13 (dále jen Pravidla ). Postup pro vyřizování nové doplňkové činnosti stanovený v Čl. 4 Pravidel Horácká galerie v Novém Městě nedodržela, neboť si zřídila živnostenské oprávnění před podáním žádosti o souhlas zřizovatele s jejím výkonem. Na základě upozornění odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu organizace přerušila provozování živnosti a podala žádost o posouzení doplňkové činnosti. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v souladu s Čl. 4 Pravidel žádost organizace posoudil z pohledu potřebnosti i možných dopadů do činnosti organizace.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě kladného posouzení žádosti o doplňkovou činnost navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu
RK-32-2015-16, př. 1.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, dle materiálu RK-32-2015-16, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz