Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-13

RK-32-2015-13.doc  RK-32-2015-13pr01.pdf  RK-32-2015-13pr02.pdf  RK-32-2015-13pr03.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-32-2015-13
NázevNávrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen POVV ) pro rok 2015 obcím, které v období od zářijového zastupitelstva kraje prošly tzv. kontrolou připravenosti akce.
V souladu se schválenými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen Zásady ) ze dne 16. 12. 2014 č. 15/14 proběhl pro rok 2015 v termínu od 1. ledna 2015 do 31. ledna 2015 sběr žádostí. Celkem bylo v termínu přijato 650 žádostí (v roce 2014 - 647 žádostí). Všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami. Celkové požadavky na dotaci u všech žádostí jsou ve výši 81,416 mil. Kč. V kapitole Regionální rozvoj je pro tento účel celkem vyčleněno 69 mil. Kč.
V Zásadách je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu se Zásadami. V případě převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši, která byla stanovena na 104 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k převisu požadovaných podpor u žádostí nad objemem alokovaných prostředků pro příslušný rok, vychází maximální přidělená podpora na rok 2015 ve výši 105 tis. Kč (v roce 2014 - 106 tis. Kč).
Výjimkou jsou dle Zásad obce, které byly oceněny čestným uznáním v soutěži Vesnice roku 2014 - u těchto obcí nedochází v případě převisu ke krácení dotace. Tyto obce byly oceněny krajskou komisí v soutěži Vesnice roku 2014, ale neobdržely na rozdíl od obcí oceněných stuhami příp. diplomy žádný finanční či věcný dar z krajského rozpočtu a nemohou rovněž požádat o dotaci ze státního POV (např. obce oceněné stuhami mají možnost získat dotaci až 600 tis. Kč). Dle protokolu z jednání krajské komise této soutěže se jedná celkem
o 2 obce (Sobíňov a Kralice nad Oslavou).
Všechny dotované obce dle schválených Zásad musí projít nejpozději do konce října tzv. kontrolou připravenosti akce, kterou provádějí obce s rozšířenou působností, a která je zaměřena na upřesnění rozsahu, charakteru (investice/neinvestice) a celkových nákladů projektu a na prověření úplnosti předepsaných dokladů (obce dokládají např. stavební povolení, atp.). Až po kladném výsledku této kontroly je možné obcím finálně schválit podporu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.
V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015 může tedy být v průběhu roku postupně navrženo na podporu všech 650 žádostí v souhrnné dotaci 68,014 mil. Kč. Ze zůstatku ve výši 986 000 Kč bude čerpáno 390 000 Kč jako odměna obcím s rozšířenou působností za výpomoc při administraci POVV. Částka ve výši 596 000 Kč zůstane nerozdělena.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) nyní předkládá Radě Kraje Vysočina návrh na přidělení dotací pro dalších 219 obcí, které již prošly úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce, ve výši 22,777 mil. Kč. Na zastupitelstvu kraje v květnu byla dotace již přidělena 46 obcím, v červnu 116 obcím a v září 254 obcím. Pouze u 3 obcí zatím nebyla ukončena kontrola připravenosti akce (zejména z důvodu opakovaných komunálních voleb).
ORR navrhuje schválit přidělení dotací v rámci POVV 2015 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu RK-32-2015-13, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2015-13, př. 2.
12 obcí neprošlo kontrolou připravenosti akce, a to z důvodu její nerealizace. Přehled těchto obcí je obsahem materiálu RK-32-2015-13, př. 3. U těchto obcí je navrženo zamítnout poskytnutí dotace.
Dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova (ÚZ 00090) na dotace POVV činí 25 228 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2015-13, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-32-2015-13, př. 2;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-32-2015-13, př. 2;
* rozhodnout neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu
RK-32-2015-13, př. 3.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz