Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-04

RK-32-2015-04.doc  RK-32-2015-04pr01.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-32-2015-04
NázevVyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla
do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než
100.000,- Kč, podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobů vyřazení, je obsažena v materiálu RK-32-2015-04, př. 1.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutími
o nepotřebnosti majetku z 30. července a 18. srpna 2015 a navrhuje jeho vyřazení:
- Analyzátor Cobas Integra 800, r. v. 2005, pořizovací cena 1.140.048,- Kč, zůstatková cena 585.223,- Kč;
- Defibrilátor Melacard - ECON B, r. v. 1999, pořizovací cena 57.330,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Zvedák elektromechanický EZ 2521, r. v. 1992, pořizovací cena 54.873,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Analyzátor Cobas Integra získala nemocnice na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK nákupem od Kraje Vysočina, proto není účetně zcela odepsaný. Ostatní výše uvedený majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-32-2015-04, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-32-2015-04, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz