Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-39

RK-26-2015-39.doc  RK-26-2015-39pr01.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-26-2015-39
NázevSmlouva o spolupráci a záměr vzniku nové právnické osoby
Zpracoval D. Buřičová, V. Kotrbová, K. Kotrba
Předkládá Z. Kadlec, J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuVzhledem k rozhodnutí Vlády České republiky o nepokračování regionálních operačních programů v období 2014-2020 dojde k postupnému ukončování činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod disponuje odborným týmem s dlouhodobou zkušeností a výbornými výsledky v oblasti projektového managementu projektů financovaných z evropských fondů. Rovněž spolupráce obou krajů na úrovni regionu soudržnosti (NUTS 2) byla v období 2007-2013 vynikající a napomohla znásobit efekty projektů podpořených z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Z tohoto důvodu by bylo vhodné navázat na dobrou tradici a využít existujícího potenciálu pro kvalitní management projektů Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje pro období 2014-2020.
Jako vhodná forma se jeví smluvní spolupráce krajů podložená vznikem dvou příspěvkových organizací založených Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina pro projektové řízení za využití principů efektivního veřejného investování , které budou pověřeny vykonáváním služeb obecného hospodářského zájmu.
Hlavním předmětem činnosti příspěvkových organizací by bylo kompletní zabezpečení vybraných projektů od předprojektové fáze po jejich ukončení, tedy konkrétně předprojektová příprava projektů, příprava žádosti o dotace, příprava CBA - analýzy přínosů a nákladů, kontrola veřejných zakázek, veřejné podpory, realizace projektu, kontrola souladu zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, fyzická kontrola skutečného provedení na místě, příprava monitorovacích zpráv a žádosti o platbu, zabezpečení a vypořádání auditů. Dále by příspěvkové organizace mohly koordinovat a realizovat systémové (integrované) a klíčové (nadregionální) projekty, např.: krajských škol, nemocnic, sociálních zařízení, atd.

Přidaná hodnota pro kraje dále spočívá především v:
* In house službě , která šetří prostředky na externí služby při přípravě jednotlivých fází projektu (tj. napsání žádosti, CBA, zadání veřejné zakázky atd.). Kraje nemusí soutěžit servis a příprava a realizace projektu je většinou způsobilý výdaj operačních programů, náklady se tedy krajům zpětně vrací.
* možnosti podporovat prostřednictvím krajů i jiné subjekty (VŠPJ, obce...), nebo napřímo do max. 20 % objemu činnosti organizace.
* v mapování evropských dotačních možnosti i mimo ESIF programy .

O navrhované formě spolupráce probíhala intenzivní pracovní jednání jak na úrovni obou krajů, tak i na úrovni politických představitelů v rámci Kraje Vysočina a v neposlední řadě i jednání se zástupci úřadu regionální rady.
Návrh řešení Předkladatelé navrhují radě kraje:

a) doporučit zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informace o jednáních vedoucích k předloženému návrhu na zřízení právnické osoby
* uložit hejtmanovi kraje dle možností vyjednat podmínky spolupráce s Jihomoravským krajem s využitím návrhu Smlouvy o koordinaci postupu krajů při řízení evropských a národních projektů dle materiálu RK-26-2015-39, př. 1
* schválit záměr vzniku nové právnické osoby
b) uložit Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina:
* zahájit přípravu zřízení příspěvkové organizace
* plnit úkoly zřizovatelského odboru k nově vzniklé příspěvkové organizaci.

Dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o spolupráci kraje s jinými kraji.
Dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje zřizuje příspěvkové organizace a k tomu schvaluje jejich zřizovací listiny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informace o jednáních vedoucích k předloženému návrhu na zřízení právnické osoby;
* uložit hejtmanovi kraje dle možností vyjednat podmínky spolupráce s Jihomoravským krajem s využitím návrhu Smlouvy o koordinaci postupu krajů při řízení evropských a národních projektů dle materiálu RK-26-2015-39, př. 1;
* schválit záměr vzniku nové právnické osoby;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina:
* zahájit přípravu zřízení příspěvkové organizace;
* plnit úkoly zřizovatelského odboru k nově vzniklé příspěvkové organizaci.
Odpovědnost hejtman kraje, OAPŘ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz