Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-20

RK-26-2015-20.doc  RK-26-2015-20pr01.doc  RK-26-2015-20pr02.doc  RK-26-2015-20pr03.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-26-2015-20
NázevVeřejná zakázka na služby: PD-02-2015, mosty
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Zakázka je, v souladu s ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, rozdělena na tři části. Jedná se o:
Část 1) II/602 Velké Meziříčí - -most ev. č. 602-028
Část 2) II/405 Jihlava - most ev. č. 405-001
Část 3) II/349 Čechtín - most ev.č. 349-0012
Zakázka bude zadána jako podlimitní otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájené odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu RK-26-2015-20, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby PD-02-2015, mosty formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-26-2015-20, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-26-2015-20, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-26-2015-20, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejných zakázek odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek - uveřejnění veřejné zakázky - do 4. 9. 2015
* konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek - 23. 9. 2015
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-02-2015, mosty formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-26-2015-20, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-26-2015-20, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2015-20, př. 3;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-02-2015, mosty dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-26-2015-20, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz