Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-16

RK-26-2015-16.doc  RK-26-2015-16pr01.doc  RK-26-2015-16pr02.pdf  RK-26-2015-16pr03.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-26-2015-16
NázevŘešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny, žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
Zpracoval P. Kolář, L. Seidl
Předkládá P. Kolář, L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh dalšího kroku při hledání řešení umístění sídla Krajské knihovny Vysočiny.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0423/05/2014/ZK rozhodlo zrušit usnesení č. 369/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003 (Zastupitelstvo kraje schvaluje záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod) a uložilo Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovat návrh komplexního řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny, tj. umístění sídla i skladových prostor, s využitím vhodného objektu v Havlíčkově Brodě do 31. 12. 2015 a předložit jej k projednání Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
Plochy potřebné pro zajištění činností a funkcí Krajské knihovny Vysočiny jsou obsaženy v materiálu RK-26-2015-16, př. 1, společně s dalším komentářem k problematice.
V rámci řešení tohoto úkolu proběhla od začátku roku celá řada jednání mezi zástupci kraje a města a bylo zvažováno a prověřováno několik variant umístění Krajské knihovny Vysočiny (dále jen KKV).
V první řadě byla posuzována možnost a vhodnost využití budovy kláštera (bývalý Okresní úřad) v Havlíčkově Brodě. Byla provedena prohlídka budovy, získány podklady - půdorysy a členění budovy a následně provedeno posouzení - přehled základních výhod a nevýhod jak ze strany OM a OKPPCR tak ze strany KKV. Jedná se o historickou, památkově chráněnou budovu v centru města. Využití budovy by vyžadovalo poměrně zásadní vnitřní rekonstrukci a stavební úpravy značných finančních nákladů. Přesto by využití budovy pro KKV vzhledem ke svému vnitřnímu členění nebylo bez provozních a uživatelských problémů. Budova je ve vlastnictví České republiky - s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dle aktuálních informací je nepravděpodobné, že by budovu bylo možné získat do vlastnictví Kraje Vysočina, naopak je pravděpodobné, že stát budovu využije pro přestěhování dalších státních institucí. Pro informaci jsou v materiálu
RK-26-2015-16, př. 2 překládány zprávy o posouzení.
Ani další budovu ve vlastnictví státu (bývalá zemědělská správa v centru města na Smetanově náměstí) není reálné získat do vlastnictví kraje. Jiné vhodné budovy odpovídajícího umístění a dostupnosti v blízkosti centra a velikosti nejsou k dispozici.
Zřejmě jediný dostatečně velký a vhodně umístěný prostor pro umístění sídla KKV se nachází v lokalitě Ostrov . V této lokalitě je umístěn kulturní dům - komplex budov obsahující velký sál pro společenské akce se zázemím, bar s hernou a další nepravidelně provozovanou restauraci. Byla zvažována a s vlastníkem budov projednávána i možnost využití některých prostor v budovách (kanceláře a další místnosti pro vzdělávací akce apod.) se současnou dostavbou areálu. Efekt využití prostor formou pronájmu je však poměrně omezený. Možnost prodeje budovy s restauracemi a hernou vlastník vyloučil. Dostavba proto není realistická, reálná je snad možnost využití několika místností v budově kulturního domu formou pronájmu. Tato možnost závisí na podmínkách pronájmu a dohody s vlastníkem.

Další možností je potom umístění novostavby pro KKV na volných plochách v lokalitě Ostrov . Jako nejvhodnější se jeví plochy východně a jižně od budovy s restauracemi a hernou. Na těchto plochách je nezpevněná plocha využívaná k neorganizovanému parkování osobních vozidel, tato plocha je však v platné územně plánovací dokumentaci města označena jako plocha P39 se stávajícím i navrhovaným využitím dopravní infrastruktura silniční (parkoviště). Město Havlíčkův Brod pořídilo základní projektovou dokumentaci na využití části tohoto území pro umístění parkovacího domu. Tento záměr není v současné době dále rozpracováván. Plochy přiléhající k zadní (jižní) straně restaurací nejsou organizovaně využívány a nejsou definitivně zpevněny ani upraveny. Tyto plochy označuje územní plán města jako občanskou vybavenost. Pozemky jsou ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, na jejich jižním okraji navazují pozemky ve vlastnictví fyzických osob. V materiálu RK-26-2015-16, př. 3 jsou vyznačeny vlastnické vztahy k pozemkům a jejich využitelnost podle současného územního plánu města.
Návrh řešení OM na základě výsledků výše uvedeného prověřování možností umístění sídla KKV navrhuje podat žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod spočívající ve změně funkčního vyžití plochy P39 nebo její části a popřípadě ještě části plochy Z109 na nové využití - občanská vybavenost. O možnosti podání žádosti OM předběžně jednal na městském úřadu, odboru rozvoje města, úseku územního plánování a GIS za účasti zástupce samosprávy. Další jednání proběhla na úrovni náměstka hejtmana Ing. Libora Joukla, starosty města Mgr. Jana Tecla a místostarostky města Bc. Ivany Mojžyškové.
Je pravděpodobné, že před předložením žádosti zastupitelstvu města k rozhodnutí bude požadováno předložení základní zastavovací a objemové studie. S ohledem na termín jednání Výboru pro územní plán a rozvoj města dne 3. 9. 2015 je vhodné žádost podat a následně řešit doplnění podkladů a další záležitosti spojené s procesem schvalování žádosti. Dle projednání bude potřebné skloubit záměr případné výstavby sídla KKV s potřebami a záměry města na řešení dalších parkovacích ploch ve městě.
OM předpokládá v případě kladného rozhodnutí o podání žádosti pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod zadání základní zastavovací objemové studie, popřípadě zadání zastavovacích objemových studií více projekčním kancelářím v zájmu ověření optimálního řešení potřeb KKV a umístění budovy. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt KKV, tj. veřejné instituce poskytující kulturní a kulturně vzdělávací služby občanům Kraje Vysočina, neměla by být opomenuta ani estetická hodnota jeho architektonického ztvárnění a vhodné urbanistické začlenění, které by akcentovaly význam této krajské instituce pro celý region.

OM dále navrhuje zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2015, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Kultura novou akci Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV . V roce 2015 by byly hrazeny jen výdaje na pořízení základní zastavovací objemové studie. Další postup v přípravě je odvislý od rozhodnutí Zastupitelstva města Havlíčkův Brod o pořízení změny územního plánu. Rozpočtové opatření není navrhováno, výdaje je možné krýt změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M3 Kultura.
StanoviskaOE nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* podat žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod spočívající ve změně funkčního využití plochy P39 nebo její části a popřípadě části plochy Z109 na nové využití - občanská vybavenost pro umístění budovy Krajské knihovny Vysočiny;
* zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2015, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Kultura novou akci Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV.
Odpovědnost OM, OE, OKPPCR
Termín 3. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz