Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-07

RK-26-2015-07.doc  RK-26-2015-07pr01.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-26-2015-07
NázevFinanční příspěvek na realizaci akce Den s Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina pořádá dne 12. 9. 2015 Den s Krajem Vysočina , celodenní akci určenou široké veřejnosti, od dětí, rodin až po seniory. Na Kraj Vysočina se obrátila společnost Sberbank CZ, a. s., která projevila zájem uvedenou akci pořádanou Krajem Vysočina podpořit. Bližší specifikace navrhované spolupráce je obsažena v materiálu RK-26-2015-07, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana z důvodu finančního zabezpečení akce Den s Krajem Vysočina navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Sberbank CZ, a. s. dle materiálu RK-26-2015-07, př. 1 a schválit rozpočtové opatření, kterým budou navýšeny příjmy a výdaje kraje o finanční prostředky přijaté ze smlouvy o spolupráci.
Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-26-2015-07, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6113 - Zastupitelstva krajů, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 40 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 33 060 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 6 940 Kč) rozpočtu kraje na realizaci akce Den s Krajem Vysočina dle materiálu RK-26-2015-07.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz