Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-19

RK-20-2015-19.doc  RK-20-2015-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-20-2015-19
NázevUzavření budoucí darovací smlouvy - k.ú. Dolní Město
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a obcí Dolní Město na převod částí pozemků zastavěných plánovanými chodníky.
Na OM se obrátila obec Dolní Město se žádostí o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod částí pozemků par. č. 3112/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 3187/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 3196 - ost. plocha, silnice v k.ú. Dolní Město, na kterých má obec v úmyslu vybudovat chodníky. Jedná se o stavbu s názvem Bezpečné a bezbariérové chodníky v Dolním Městě - V., VI. a VII. etapa , která má být financována z dotačních prostředků SFDI. Samostatně je řešeno uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi krajem a obcí, s níž vyjádřila souhlas Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti obce Dolní Město vyhovět a požadovanou smlouvu s obcí uzavřít. Vzhledem k tomu, že obec má zájem získat na stavbu prostředky ze SFDI, je nutné, aby prokázala, že po dokončení stavby budou dotčené pozemky převedeny z vlastnictví kraje do vlastnictví obce. Po realizaci stavby obec nechá vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemků zastavěných chodníkem a požádá o převod těchto pozemků do svého vlastnictví.
Předpokladem pro uzavření budoucí darovací smlouvy je zveřejnění záměru darování částí pozemků dotčených stavbou chodníků na úřední desce krajského úřadu.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníky v k. ú. Dolní Město na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na obcí Dolní Město smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 3112/1, par. č. 3187/1 a par. č. 3196 v k.ú. Dolní Město.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod vyjádřila souhlas se zamýšlenou stavbou chodníků a požaduje, aby po dokončení stavby bylo provedeno geometrické zaměření pozemků zastavěných chodníky a u Kraje Vysočina požádáno o majetkoprávní vypořádání.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování částí pozemků par. č. 3112/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 3187/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 3196 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Dolní Město, zastavěných chodníky, popř. veřejnou zelení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Dolní Město, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 3112/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 3187/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 3196 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Dolní Město, zastavěných chodníky, popř. veřejnou zelení, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. září 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz