Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-18

RK-20-2015-18.doc  RK-20-2015-18pr01.doc  RK-20-2015-18pr02.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-20-2015-18
NázevSmlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Jemnice
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci akce II/408 Jemnice - Křižovatka S II/152 .
Kraj Vysočina, jako investor stavby, má v úmyslu provést přestavbu křižovatky ve městě Jemnice (ulice Budějovická-Tyršova a Znojemská). Touto přestavbou bude dotčeno i stávající plynovodní potrubí, které bude muset být přeloženo a tato etapa se nazývá Přeložka STL plynovodu DN 100, ul. Znojemská, Jemnice, číslo stavby: 8800081434 . Přeložením plynovodního potrubí budou dotčeny pozemky par. č. 2018/1, par. č. 2018/2 a par. č. 2017, vše v k. ú. a obci Jemnice. Tyto nemovitosti jsou ve vlastnictví města Jemnice, které bude budoucím povinným z věcného břemene. Budoucím oprávněným z věcného břemene bude firma RWE GasNet, s.r.o. Věcné břemeno spočívá v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení a dále v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Kraj Vysočina jako investor uhradí jednorázovou částku 8 800 Kč za zřízení věcného břemene a k této částce bude ještě připočtena platná sazba DPH.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je vyhotovena podle vzorů společností RWE GasNet, s.r.o. a je obsahem materiálu RK-20-2015-18, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem stavby plynárenského zařízení Přeložka STL plynovodu DN 100, ul. Znojemská, Jemnice, číslo stavby: 8800081434 dle materiálu RK-20-2015-18, př. 1.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, s přeložkou plynárenského zařízení souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství s přeložkou plynárenského zařízení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou plynárenského zařízení Přeložka STL plynovodu DN 100, ul. Znojemská, Jemnice, číslo stavby: 8800081434 ;
rozhoduje
uzavřít trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem stavby plynárenského zařízení Přeložka STL plynovodu DN 100, ul. Znojemská, Jemnice, číslo stavby: 8800081434 , dle materiálu RK-20-2015-18, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz