Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-08

RK-20-2015-08.doc  RK-20-2015-08pr01.pdf  RK-20-2015-08pr02.pdf  RK-20-2015-08pr03.pdf  RK-20-2015-08pr04.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-20-2015-08
NázevVeřejná zakázka Hlasovací a kamerový systém
Zpracoval K. Jiráková, P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hlasovacího systému, automaticky řízeného kamerového HD systému, kompletní výměna ozvučení kongresového sálu. Dodávka je včetně instalace a podpory systému.
Lhůta pro podání nabídek do podlimitní veřejné zakázky byla zadavatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stanovena do 8. 6. 2015 do 13:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 8. 6. 2015 ve 13:00. Z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami pro podlimitní veřejnou zakázku byl sepsán protokol, který je uveden v materiálu RK-20-2015-08, př. 1. Nabídky, které vyhověly kontrole podle ust. § 71 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byly komisí pro otevírání obálek s nabídkami zařazeny do dalšího posouzení a hodnocení nabídek.
První jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne
8. 6. 2015. Z prvního jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek byl vyhotoven protokol, který je uveden v materiálu RK-20-2015-08, př. 2. V rámci prvního jednání hodnotící komise byla posouzena kvalifikace uchazečů o podlimitní veřejnou zakázku. Z tohoto posouzení byl pořízen Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů, který je předkládán v materiálu RK-20-2015-08, př. 3. Během prvního jednání proběhlo také posouzení a hodnocení nabídek, které je popsáno ve zprávě, která je předložena v materiálu RK-20-2015-08, př. 4. Součástí této zprávy je i doporučení komise zadavateli o výběru nejvhodnější nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky.
Návrh řešení Podle čl. 7 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 6/14 ze dne 22. 7. 2014 přísluší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky radě kraje. Odbor informatiky doporučuje radě kraje rozhodnout o nejvhodnější nabídce pro uvedenou veřejnou zakázku podle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu
RK-20-2015-08, př. 4 a odboru informatiky uložit zajištění oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájení jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Zdeněk Němec - BitEST, Hloušecká 25/11, Kutná Hora, IČO: 16536673 na předmět plnění veřejné zakázky dle materiálu RK-20-2015-08, př. 4, jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Hlasovací a kamerový systém ;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
Odpovědnost OI
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz