Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-07

RK-20-2015-07.doc  RK-20-2015-07pr01.doc  RK-20-2015-07pr02.pdf  RK-20-2015-07pr03.pdf  RK-20-2015-07pr04.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-20-2015-07
NázevRealizace projektu Off Grid systém Třebíč
Zpracoval7 Realizace projektu Off Grid systém Třebíč pro: jednání rady kraje č. 20/2015 dne 16. 6. 2015 zpracovali: V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuJedním z výstupů pracovní cesty na Taiwan v roce 2014 (V. Novotný, Z. Kadlec, E. Janoušková, P. Pavlinec a V. Jáchim) byl návrh možné spolupráce Kraje Vysočina, společnosti Tatung a SPŠ Třebíč v oblasti chytrých energetických sítí - tzv. Smart Grid (Off Grid).
Záměrem bylo vybudovat pilotní model Smart Grid v areálu SPŠ Třebíč a navázat tak na dlouhodobou spolupráci kraje a taiwanských partnerů v energetice.
Následně proběhla konzultace s náměstkem ministra průmyslu a obchodu o možném financování projektu ze strany MPO. V lednu 2015 byl pak MPO předložen projektový záměr a v dubnu 2015 pak i projektová žádost o 100% financování záměru z programu EFEKT 2015. Popis projektu naleznete v příloze č. 1.
Dne 3. 6. 2016 vyhotovilo MPO pod č.j.: 21507/2015 přípis (příloha č. 2), kterém Kraji Vysočina sděluje, že hodnotitelská komise doporučila žádost k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 770 000 Kč. V příloze tohoto dopisu pak zaslala Podmínky čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2015 (příloha č. 3). Po podepsání podmínek a jejich zaslání spolu se všemi povinnými přílohami dle Programu EFEKT 2015 bude Kraji Vysočina zasláno rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu a následně i finanční prostředky.
Po doručení rozhodnutí bude do rady kraje předložen návrh na schválení rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 770 000 Kč určenou na realizaci projektu Smart Grid systém Třebíč v rámci programu EFEKT 2015.
Vzhledem k tomu, že technologie projektu je navržena v úzké a dlouhodobé spolupráci s firmou Tatung CZ s.r.o., systém tvoří jeden celek s garancí 100% technologické funkčnosti, navrhujeme realizaci projektu zadat přímo společnosti Tatung CZ s.r.o. dle příslušných pravidel Kraje Vysočina rozhodnutím hejtmana kraje (příloha č. 4)
Návrh řešení OI navrhuje radě kraje schválit realizaci projektu Off Grid systém Třebíč.
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá připomínky.
OddPKŽÚ: nemá k návrhu usnesení připomínky
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci projektu Off Grid systém Třebíč dle materiálu RK-20-2015-07, př. 1;
pověřuje
hejtmana kraje podpisem Podmínek čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2015 dle RK-20-2015-07, př. 3;
bere na vědomí
přímé zadání realizace projektu dle RK-20-2015-07, př. 4.
Odpovědnost OI, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz