Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-28

RK-15-2015-28.doc  RK-15-2015-28pr01.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-15-2015-28
NázevZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuSíť sociálních služeb se stala součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a podkladem pro financování sociálních služeb nebo jejich rozvoj. Zařazení sociální služby do této sítě je podmínkou pro financování z prostředků MPSV, případně z rozpočtu kraje a do budoucna jím může být podmíněno i získávání prostředků z EU. Pro poskytovatele sociálních služeb je tedy zařazení do této sítě životně důležitou podmínkou zajištění provozu a pro kraj je tato síť nástrojem pro řízení rozsahu sociálních služeb, který bude financován. Její důležitost ještě více vzroste v roce 2016, protože na základě sítě sociálních služeb budou vydávána pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby kraj měl při zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovena jednoznačná pravidla. Po externích konzultacích a opakovaném projednání v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky byla definována následující filosofie pravidel pro zařazování do sítě sociálních služeb:
1. K aktualizaci sítě sociálních služeb bude docházet vždy pouze jednou ročně, přičemž aktualizace bude promítnuta do příslušných dokumentů pro následující rok.
2. Zařazení sociálních služeb do sítě mimo tento proces aktualizace nebude připuštěno, pokud to nebude nezbytné k řešení krizové situace způsobené například zánikem sociální služby spojeným s ohrožením zdraví nebo života jejích klientů.
3. Proces zařazování do sítě sociálních služeb bude zahájen vždy výzvou, která bude obsahovat náležitosti žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb, termín jejich podání, kvalifikační parametry nastavené krajem pro zařazení do sítě sociálních služeb a případné priority pro rozšíření sítě sociálních služeb z hlediska druhu sociální služby, lokality a kapacity s podmínkou, že kraj je připraven zajistit jejich financování. Financování může být podmíněno například získáním evropských prostředků.
4. Součástí žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb bude mimo jiné doložení splnění kvalifikačních parametrů, popis personálního zabezpečení, kalkulace nákladů a výnosů sociální služby včetně požadované výše veřejných prostředků na financování sociální služby.
5. Sociální služby zařazené do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb aktualizovaného v roce 2014 pro rok 2015 budou do sítě zařazeny automaticky bez žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb, pokud nebudou při aktualizaci SPRSS zjištěny důvody, pro které by měla být některá z těchto služeb ze sítě vyřazena.
6. Podmínkou zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb bude, že služba odpovídá vyhlášeným prioritám pro rozšíření sítě sociálních služeb, naplňuje parametry pro zařazení do sítě a nabízí ekonomicky nejvhodnější řešení ve vazbě na dostupnost sociální služby a kvalitu personálního zabezpečení, pokud ostatní podmínky splňuje více sociálních služeb.
7. Pro rok 2016 budou všechny sociální služby zařazeny do kategorie A.
8. Pro další období bude definována kategorie B, do které budou přeřazovány sociální služby vykazující významnější problémy či nedostatky. Po dvou letech setrvání v kategorii B může být služba za sítě vyřazena.
9. Pro jednotlivé druhy sociálních služeb budou nastaveny parametry, jejichž splnění bude podmínkou vstupu do sítě sociálních služeb a jejichž neplnění může vést k přeřazení z kategorie A do kategorie B. Parametry jsou obecné (registrace sociální služby, zkušenost s poskytováním sociální služby, soulad se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, ekonomická způsobilost doložená hospodářskými výsledky, bezúhonnost z hlediska správních deliktů podle zákona o sociálních službách. Konkrétní parametry budou nastaveny pro jednotlivé druhy sociálních služeb.
10. Žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb budou ve stanoveném termínu přijímány OSV, který provede jejich hodnocení podle pravidel a vyhlášené výzvy. Návrhy na zařazení nebo nezařazení sociálních služeb do sítě budou projednány v KSPP. Sociální služby doporučené k zařazení do SPRSS budou zapracovány do příslušných dokumentů schvalovaných radou a zastupitelstvem kraje.
Návrh řešení Na základě doporučení z Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky vypracoval odbor sociálních věcí návrh Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina uvedený v materiálu RK-15-2015-28, př. 1, které navrhujeme ke schválení v zastupitelstvu kraje.
Výše uvedený návrh předpokládá také zřízení Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s následujícím složením:
- Dva členové rady kraje
- Členové delegovaní ze zastupitelstva kraje - po jednom za každý klub zastupitelů, které nejsou zastoupeny v radě kraje
- Ředitel sekce pro služby veřejnosti
- Vedoucí odboru sociálních věcí
- Vedoucí oddělení sociálních služeb
Člena rady kraje odpovědného za oblast sociálních věcí navrhujeme jmenovat předsedou Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a druhého člena rady kraje navrhujeme jmenovat jejím místopředsedou. Předpokládáme, že tato pracovní skupina by se scházela pouze při posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a že by se tak jednalo o dvě až tři jednání ročně. Cílem tohoto návrhu je zajistit přímou účast delegovaných členů zastupitelstva kraje na detailním projednávání závažných rozhodnutí týkajících se vzniku, případně zániku sociálních služeb.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2015-28, př. 1,
* jmenovat Pracovní skupinu pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ve složení:
- členové rady kraje -
- ODS -
- KDU-ČSL -
- KSČM -
- Pro Vysočinu -
- TOP09 a STAN -
- Ředitel sekce pro služby veřejnosti - Ing. Miroslav Březina;
- Vedoucí odboru sociálních věcí - JUDr. Věra Švarcová;
- Vedoucí oddělení sociálních služeb - Mgr. Jiří Bína;
* jmenovat .............................. předsedou a .............................. místopředsedou Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz