Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-23

RK-15-2015-23.doc  RK-15-2015-23pr01.xls  RK-15-2015-23pr02.pdf  RK-15-2015-23pr03.pdf  RK-15-2015-23pr04.pdf  RK-15-2015-23pr05.pdf  RK-15-2015-23pr06.pdf  RK-15-2015-23pr07.pdf  RK-15-2015-23pr08.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-15-2015-23
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2417/38/2014/RK dne 17. 12. 2014.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2014 dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0560/07/2014/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015. V Rozpočtu kraje 2015 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina. Aktuální stav rezervy na Podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina činí 322 060 Kč.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel 7 žádostí o podporu soutěží ve výši 171 420 Kč.
Tři soutěže organizují příspěvkové organizace Kraje Vysočina a čtyři soutěže budou organizovány zapsanými spolky.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na podporu postupových soutěží dle tabulky č. 1 materiálu RK-15-2015-23, př. 1 v plné výši.
Kopie těchto žádostí jsou uvedeny v materiálech RK-15-2015-23, př. 2 - př. 4.
Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
OŠMS dále navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky zapsaným spolkům na podporu postupových soutěží dle tabulky č. 2 materiálu RK-15-2015-23, př. 1 v plné výši.
Všechny žádosti splňují Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádosti v plné výši.
Smlouvy o poskytnutí dotace obsahují materiály RK-15-2015-23, př. 5 - př. 8. Nedílnou součástí těchto smluv jsou žádosti o poskytnutí dotace.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.
StanoviskaStanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01209.0009 - 0011, PR01210.0007 - 0010

Ekonomický odbor nemá připomínky. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 je aktuální stav rezervy 322 060 Kč určené na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 80 500 Kč u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-15-2015-23, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 90 920 Kč zapsaným spolkům dle tabulky č. 2 materiálu
RK-15-2015-23, př. 1;
rozhoduje
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-15-2015-23, př. 5, RK-15-2015-23, př. 6,
RK-15-2015-23, př. 7 a RK-15-2015-23, př. 8.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 2015- 6- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz