Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-20

RK-15-2015-20.doc  RK-15-2015-20pr01.xls  RK-15-2015-20pr02.xls  RK-15-2015-20pr03.xls  RK-15-2015-20pr04.xls  RK-15-2015-20pr05.xls  RK-15-2015-20pr06.xls  RK-15-2015-20pr07.xls  RK-15-2015-20pr08.xls  RK-15-2015-20pr09.xls  RK-15-2015-20pr10.xls  RK-15-2015-20pr11.doc  RK-15-2015-20pr12.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-15-2015-20
NázevNávrh finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
Příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu, který zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Finanční plány schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel.
Finanční plány na rok 2015 u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jsou u osmi organizací sestaveny jako vyrovnané u dvou organizací jako ztrátové, jedná se o Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Muzeum Vysočiny Jihlava. Bližší komentář a zdůvodnění ztrátového hospodaření těchto organizací v roce 2015 je obsaženo v materiálu RK-15-2015-20, př. 12. V průběhu prvního pololetí letošního roku se předpokládá předložení žádostí k jednorázovému navýšení příspěvku na provoz na pokrytí nákladů popsaných v materiálu RK-15-2015-20, př. 12.
Při sestavování rozpočtu na rok 2015 vycházely organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z investičního fondu, investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele) a z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti, které organizace plánují ve stejné, nižší případně vyšší úrovni roku 2014.
V návrhu finančního plánu jednotlivých organizací jsou promítnuty požadavky dle metodiky krajského úřadu k odpisovým plánům sestaveným podle pravidel zřizovatele, navýšení limitů na platy a příspěvků na provoz schválené usnesením rady kraje č. 0618/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015 a mimořádné investiční a neinvestiční dotace schválené zřizovatelem usnesením zastupitelstva kraje č. 0560/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 obsažené v materiálu
RK-15-2015-20, př. 11. Rovněž je zde zohledněno navýšení příspěvku na provoz u Krajské knihovny Vysočiny o příspěvek z rozpočtu města Havlíčkův Brod určený na plnění funkce základní knihovny ve městě Havlíčkův Brod ve výši 7 400 tis. Kč a ve výši 206 tis. Kč na zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu.
Jedná se o aktualizovaný materiál zobrazující uzavřené hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014. Finanční plány byly projednány s řediteli příspěvkových organizací.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje:
- schválit plány nákladů a výnosů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány a odpisové plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015;
- souhlasit s případným zapojením fondu odměn a rezervního fondu na konci roku;
- stanovit způsob usměrňování prostředků na platy na rok 2015 a závazný ukazatel limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
- zmocnit ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět úpravy a přesuny finančních prostředků investičního fondu;
- uložit ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět odvody do rozpočtu kraje, promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku zřizovatelem do finančních plánů a upravený finanční plán předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
StanoviskaEkonomický odbor k materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* plány nákladů a výnosů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015 dle materiálů RK-15-2015-20, př. 1, RK-15-2015-20, př. 2, RK-15-2015-20, př. 3, RK-15-2015-20, př. 4, RK-15-2015-20, př. 5, RK-15-2015-20, př. 6,
RK-15-2015-20, př. 7, RK-15-2015-20, př. 8, RK-15-2015-20, př. 9, RK-15-2015-20, př. 10;
* tvorbu a použití peněžních fondů a investiční plán příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 20154 dle materiálů RK-15-2015-20, př. 1,
RK-15-2015-20, př. 2, RK-15-2015-20, př. 3, RK-15-2015-20, př. 4, RK-15-2015-20, př. 5, RK-15-2015-20, př. 6, RK-15-2015-20, př. 7, RK-15-2015-20, př. 8,
RK-15-2015-20, př. 9, RK-15-2015-20, př. 10;
* odpisové plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015 dle materiálů RK-15-2015-20, př. 1, RK-15-2015-20, př. 2, RK-15-2015-20, př. 3, RK-15-2015-20, př. 4, RK-15-2015-20, př. 5, RK-15-2015-20, př. 6, RK-15-2015-20, př. 7, RK-15-2015-20, př. 8, RK-15-2015-20, př. 9, RK-15-2015-20, př. 10;
souhlasí
* se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
* u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015:
- celkový objem použití investičního fondu;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
* použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
* závazný ukazatel limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu, a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2015 dle materiálů RK-15-2015-20, př. 1, RK-15-2015-20, př. 2, RK-15-2015-20, př. 3,
RK-15-2015-20, př. 4, RK-15-2015-20, př. 5, RK-15-2015-20, př. 6, RK-15-2015-20, př. 7, RK-15-2015-20, př. 8, RK-15-2015-20, př. 9, RK-15-2015-20, př. 10;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
* provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
* použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
* vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace;
* ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
* provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje pololetně s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude splněna do 30. 6. 2015 a za 2. pololetí do 10. 11. 2015;
* zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
* promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku zřizovatelem do finančního plánu a takto upravený finanční plán předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
Termín 2015- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz