Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-06

RK-15-2015-06.doc  RK-15-2015-06pr01.doc  RK-15-2015-06pr02.doc  RK-15-2015-06pr03.doc  RK-15-2015-06pr04.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-15-2015-06
NázevMajetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/406 Telč - průtah
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení darovacích smluv na pozemky po dokončení stavby silnice.
Kraj Vysočina byl v roce 2014 investorem stavby II/406 Telč - průtah. V rámci rekonstrukce trasy silnice v dotčeném území byly vybudované dvě okružní křižovatky a vlastní silniční pozemek mezi nimi byl zúžený. Dle záborového elaborátu a následně dle vyhotoveného geometrického plánu číslo 2130-1497/2013 byla stavba silnice z části umístěna na pozemcích města Telč a z části byla původní silnice odstraněna. Na silnicí nově zastavěné pozemky a na pozemky, které v současné době nejsou ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích silničními pozemky byly před zahájením stavby mezi městem Telč a Krajem Vysočina uzavřeny smlouvy o budoucích darovacích smlouvách.
Návrh řešení Pro možnost majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených výše uvedenou stavbou silnice navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat městu Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745 pozemky v rozsahu materiálu RK-15-2015-06, př. 1. OM dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem od města Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745 pozemky v rozsahu materiálu RK-15-2015-06, př. 2. Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
Záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-15-2015-06, př. 3 je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění po dobu 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitého majetku do vlastnictví města Telč v rozsahu dle materiálu RK-15-2015-06, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-15-2015-06, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745;
* nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu RK-15-2015-06, př. 2 z vlastnictví města Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz