Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2008 - 25.11.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
04Uzavření nájemní smlouvy pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa
05Veřejná zakázka na stavební práce Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou
06Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
09Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/152 Jaroměřice n. R. - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
10Veřejná zakázka na stavební práce Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A , DM, kuchyně a svářecí školy
11Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
12Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka , zvýšení kupní ceny
13VIP akce kraje Vysočina - kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2009
14Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
15Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
16Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 007/188/07
17Nedodržení podmínek udržitelnosti projektu reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.1/1110
18Návrh na provedení rozpočtového opatření - Příjem peněz z nájmu datového spoje
19Nájemní smlouvy Svojkovice, Ořechov - sítě SomtNet-MAX a ROWANet
20Projekt Add Me! - účast Vysočiny v projektu
21Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
22Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
23Poskytnutí finančního příspěvku pořadatelům krajských postupových přehlídek Dospělí dětem 2008 a Oblastní kolo festivalu PORTA 2008
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního příspěvku účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
25Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna závazného ukazatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultury - přijetí účelové dotace z Ministerstva kultury na výdaje spojené s ochranou movitého kulturního dědictví v Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
27Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - použití rezervního fondu a fondu odměn pro rok 2008
28Souhlas s dlouhodobými výpůjčkami sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
29Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura VIII.
30Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2008
31Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv za období leden - říjen 2008 u kapitoly Zdravotnictví
32Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením smlouvy
33Veřejná zakázka Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území kraje Vysočina
34Vyřazení movitého majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
35Vyřazení nepotřebného movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
36Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
37Výpůjčka movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
38Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2008 u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
39Vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
40Vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
41Veřejné zakázky malého rozsahu na služby - informace o zadání akcí
42III/3507 Havlíčkova Borová - informace o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
43Veřejná zakázka na služby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1.stavba - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
44Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
45Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - KSÚSV, úklidové práce Třebíč a docházkový systém
46Rozhodnutí o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba
47Návrh změny financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
48Větrný park Čachotín - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
49Větrný park Opatov na Moravě - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
50Obec Dukovany - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz