Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-04

RK-15-2015-04.doc  RK-15-2015-04pr01.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-15-2015-04
NázevVyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobu vyřazení, je obsažena v materiálu RK-15-2015-04, př. 1.
Ředitelka nemocnice vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z 15. dubna 2015 a navrhuje jeho vyřazení:
- Skiagrafický RTG přístroj PROTEUS XR/a, r. v. 2005, pořizovací cena 1.344.512,- Kč, zůstatková cena 710.331,- Kč;
- Monitor lůžkový Datex, r. v. 1997, pořizovací cena 105.000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Spirometr Jaeger - Flowscreen, r. v. 1992, pořizovací cena 149.291,- zůstatková cena 0,- Kč;
- Fibrobronchoskop Pentax, r. v. 2011, pořizovací cena 192.500,- Kč, zůstatková cena 134.745,- Kč;
- Rektoskop Olympus, r. v. 1994, pořizovací cena 201.380,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Box laminární Biohazard, r. v. 2002, pořizovací cena 228.042,50 Kč, zůstatková cena
0,- Kč;
- Kolonofibroskop Video Olympus, r. v. 2001, pořizovací cena 168.729,- Kč, zůstatková cena 89.133,- Kč.
Fibrobronchoskop Pentax pořídila nemocnice nákupem pro svého zřizovatele v roce 2011, podle odborného posudku jeho technický stav vylučuje bezpečné používání a oprava je nerentabilní, neboť by se její hodnota přiblížila ceně přístroje nového.
Skiagrafický RTG přístroj Proteus a kolonofibroskop Video Olympus získala nemocnice nákupem od Kraje Vysočina na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK, proto nejsou účetně zcela odepsané.
Ostatní výše uvedený majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku získaného bezúplatným převodem od zřizovatele a vyslovila souhlas s vyřazením majetku uvedeného v materiálu RK-15-2015-04, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:
- skiagrafický RTG přístroj PROTEUS XR/a, rok výroby 2005, pořizovací cena
1.344.512,- Kč, zůstatková cena 710.331,- Kč;
- kolonofibroskop Video Olympus, rok výroby 2001, pořizovací cena 168.729,- Kč, zůstatková cena 89.133,- Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-15-2015-04, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz