Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-02

RK-15-2015-02.doc  RK-15-2015-02pr01.pdf  RK-15-2015-02pr02.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-15-2015-02
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) vyhlásilo v minulém roce program Péče o děti a dorost (dále jen program ). V rámci programu podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) žádost o přidělení dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy (dále jen projekt ). Projekt má pomoci rodinám v oblasti kojení a zdravého nastavení výživy dítěte v raném věku a má nabídnout rodinám poradenskou, praktickou i edukační podporu. Je zaměřený na kojení, výživu dětí chronicky nemocných, na prevenci obezity a dalších civilizačních chorob v rodinách s dětmi raného věku. Racionální výživa je v brzkém věku dítěte základem pro jeho optimální růst, zdraví i psychosociální vývoj.
MZ ČR vydalo v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí č. OZS/12/4113/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 pro nemocnici ve výši 232 000 Kč dle materiálu
RK-15-2015-02, př. 1.
Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a je určena na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu. Finanční spoluúčast nemocnice na celkovém rozpočtu projektu činí 101 000 Kč (spoluúčast ve výši minimálně 30 % vychází z podmínek programu).
Finanční prostředky určené na realizaci projektu ve výši 232 000 Kč byly připsány na účet kraje 27. 4. 2015. Dotace je určena pouze na neinvestiční výdaje.
Realizace projektu by měla být ukončena nejpozději do 31. 12. 2015. Nemocnice je povinna v termínu do 30. 7. 2015 předložit poskytovateli dotace průběžnou zprávu o realizaci projektu za 1. pololetí 2015. Závěrečnou zprávu je povinna odeslat na MZ ČR do 31. 1. 2016.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve výši neinvestiční účelově určené dotace poukázané MZ ČR na účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví výši 230 000 Kč, určené pro Nemocnici Havlíčkův Brod na realizaci projektu Kojení start optimální výživy (ÚZ 35442).

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01194-07 (materiál RK-15-2015-02, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví o účelovou dotaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Kojení start optimální výživy ve výši 232 000 Kč (ÚZ 35442);
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35442) o částku 232 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 232 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Kojení start optimální výživy .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz