Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-80

RK-17-2014-80.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-17-2014-80
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
Zpracoval L. Bartů
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2013 usnesením č. 2330/40/2013/RK schválila podání projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina , zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedná se o individuální projekt zpracovaný k výzvě č. B4, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/B4.00007.
Projekt byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-90/2014 v celkové maximální výši 9 032 899,00 Kč a jeho realizace byla zahájena k 1. 4. 2014. Na realizaci kraj obdrží 100 % způsobilých finančních prostředků.
Dne 29. 4. 2014 byla z MPSV Kraji Vysočina převedena účelová neinvestiční dotace ve výši 2 258 225,00 Kč. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu č. ú.: 4200462689/6800 tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt v souladu se schváleným harmonogramem aktivit.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina č. ú.: 4200462689/6800 o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina ve výši 2 258 225,00 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 2 258 225 Kč, které jsou určené na financování projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 258 225,00 Kč určenou na financování projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz