Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-73

RK-17-2014-73.doc  RK-17-2014-73pr01.pdf  RK-17-2014-73pr02.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-17-2014-73
Název1. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
Zpracoval M. Benešová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí zpracoval projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina , který byl schválen usnesením rady č.1513/28/2013/RK dne 3. 9. 2013. Projekt pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ - ZS 824 - 1108/2014 v celkové maximální výši 4 244 407,50 Kč a zahájena jeho realizace k 1. 2. 2014. Dle stanoveného harmonogramu předkládáme průběžnou monitorovací zprávu za uplynulé 3 měsíce realizace projektu (tj. 1. 2. 2014 - 1. 5. 2014). V souladu s harmonogramem projektu je dále nutné předložit druhou monitorovací zprávu za následující tříměsíční období realizace projektu a poté třetí monitorovací zprávu a závěrečnou monitorovací zprávu za další dvě následující šestiměsíční období realizace projektu.
V monitorovacím období, za které je tato monitorovací zpráva předkládána, byla zahájena realizace projektu a klíčových aktivit. V rámci realizace klíčových aktivit došlo k zajištění veškerých potřebných činností pro řízení projektu a sestavení projektového týmu. Dále došlo k nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, k profesnímu rozvoji zaměstnanců a k nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci. V rámci posledních dvou klíčových aktivit došlo k materiálnímu a technickému vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany a k zahájení řízení o vybavení prostoru pro klienty.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí monitorovací zprávu dle materiálů RK-17-2014-73, př. 1 a RK-17-2014-73, př. 2; a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály řídícímu orgánu na MPSV.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Stanovisko projektové kanceláře: projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-17-2014-73, př. 1 a RK-17-2014-73, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-73, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz