Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-65

RK-17-2014-65.doc  RK-17-2014-65pr01.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-17-2014-65
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
Zpracoval Z. Nevrkla, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Třebíč (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního daru do vlastnictví školy.
Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 5 912 Kč určeného na úhradu cestovného Mgr. D. Pelánové a Mgr. D. Murárové (pedagogický dozor na zájezdu Gymnázia Třebíč do Německa) od subjektu PhDr. Jolana Kubíková, IČO 68117434, Božetěchova 2270/91, 612 00 Brno - Královo Pole. Návrh darovací smlouvy je uveden v materiálu RK-17-2014-65, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Škola proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2014-65, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkci zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2014-65, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz