Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-63

RK-17-2014-63.doc  RK-17-2014-63pr01.xls
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-17-2014-63
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014
Zpracoval V. Trávníková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu a jejich zprostředkování určeným organizacím.
MŠMT vyhlásilo rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014. Cílem programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školy (dále jen škola) neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením v předškolním, základním a středním vzdělání. Do rozvojového programu se prostřednictvím krajského úřadu přihlásilo 42 škol, které vyhověly vyhlášeným podmínkám. Částka požadovaných dotací činila v součtu 2 206 000 Kč. MŠMT žádosti vyhodnotilo a rozhodnutím č. MSMT-13226-5/2014 přidělilo Kraji Vysočina finanční prostředky na rozvojový program v celkové výši 463 000 Kč s účelovým určením pro školy uvedené v příloze 1 tohoto materiálu.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 v celkové výši 463 000 Kč;
* schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 dle tabulky 1 materiálu RK-17-2014-63, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 dle materiálu RK-17-2014-63, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 463 000 Kč - na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 (ÚZ 33025).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 v celkové výši 463 000 Kč dle materiálu RK-17-2014-63, př. 1;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 dle tabulky 1 materiálu RK-17-2014-63, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 školám dle materiálu RK-17-2014-63, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz