Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-50

RK-17-2014-50.doc  RK-17-2014-50pr01.pdf  RK-17-2014-50pr02.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-17-2014-50
NázevZměna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále také ZZS ).
Podle stávající Zřizovací listiny ZZS má zřizovatel vyhrazeno právo vydávat organizační řád této organizace. Rada kraje usnesením č. 1971/37/2013/RK souhlasila se změnou uvedeného nastavení a uložila krajskému úřadu zapracovat uvedenou změnu do příslušných dokumentů a předložit je radě kraje ke schválení. - Splnění usnesení rady kraje ohledně změny vydávání organizačních řádů vyžaduje změnu zřizovacích listin, které dosud vydání organizačních řádů vyhrazují zřizovateli.
Stávající Zřizovací listina ZZS upravuje v čl. VI. Vymezení majetku zřizovatele a v čl. VII. Vymezení majetkových práv. Vymezení majetku a majetkových práv musí zajistit, aby byl veškerý majetek (vlastněný organizací nebo jí svěřený zřizovatelem) evidován.
ZZS současně požádala o doplnění zřizovací listiny v části hlavní činnost o vzdělávání a výcvik odborné veřejnosti. ZZS má dosud v hlavní činnosti zahrnuto vzdělávání laické veřejnosti v první pomoci a neodkladné resuscitaci. ZZS má v současné době udělenu akreditaci od Ministerstva zdravotnictví ČR na vzdělávání lékařů v oboru urgentní medicíny, kterou využívá především pro lékaře ZZS přihlášené k atestaci v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof, aby mohli splnit povinnou praxi na akreditovaném pracovišti přímo u ZZS. Informace o udělené akreditaci jsou obsaženy v materiálu RK-17-2014-50, př. 1.
Dále se ZZS rozhodla požádat Ministerstvo zdravotnictví ČR o akreditaci na praktickou část výuky pro zdravotnické záchranáře v rámci specializovaného vzdělávání. Kurz by probíhal ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, příspěvkovou organizací, z jejíž strany byla ZZS z důvodu, že má k dispozici speciální výukový model.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví připravil návrh Dodatku Zřizovací listiny ZZS, jehož součástí změna pravomoci vydávání organizačního řádu ZZS v čl. IX zřizovací listiny (kompetence ředitele organizace) a úprava vymezení majetku a majetkových práv ZZS změnou ustanovení čl. VI a VII zřizovací listiny.
Součástí změny Zřizovací listiny je rovněž doplnění hlavní činnosti o vzdělávání v oblasti zdravotnictví změnou čl. III. - ZZS poskytuje zdravotní služby podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. (dále také zákon o ZZS ).
Podle ustanovení § 28 zákona o ZZS může poskytovatel zdravotnické záchranné služby poskytovat i jiné zdravotní služby a provozovat další činnosti podle jiného právního předpisu, pokud tím nebude ohroženo poskytování zdravotnické záchranné služby nebo nebudou ohroženy činnosti k připravenosti na mimořádné události nebo krizové situace.
ZZS zamýšlí využít akreditovanou vzdělávací činnost ve prospěch externích subjektů, včetně složek integrovaného záchranného systému. Profesionální vzdělávací činnost umožní ZZS širší zapojení do využití jejích Součástí předkládaného Dodatku Zřizovací listiny ZZS je proto rovněž doplnění hlavní činnosti o vzdělávání v oblasti zdravotnictví.
Odbor zdravotnictví na základě výše uvedeného navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2014-50, př. 2.
Veškeré změny zřizovací listiny jsou v souladu s požadavky ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Schválení dodatků zřizovací listiny je vyhrazeno zastupitelstvu kraje, a to podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) krajského zřízení.
StanoviskaOdbor majetkový s návrhem usnesení souhlasí.

ZZS s návrhem materiálu souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-17-2014-50, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz