Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-31

RK-17-2014-31.doc  RK-17-2014-31pr01.doc  RK-17-2014-31pr02.doc  RK-17-2014-31pr03.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-17-2014-31
NázevVeřejná zakázka na stavební práce: III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce pro kompletní zhotovení stavby III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 . Veřejná zakázka je zadávána v souladu se smlouvou o společném postupu zadavatelů uzavřené mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0109/02/2014/ZK. Na základě této smlouvy činí úkony v zadávacím řízení jménem obou zadavatelů Kraj Vysočina. Zakázka bude zadána jako podlimitní otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájené odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu RK-17-2014-31, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise, resp. komise pro otevírání obálek. Financování plnění veřejné zakázky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, příloha D2 a z rozpočtu dalších zadavatelů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-17-2014-31, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-17-2014-31, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-17-2014-31, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky;
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu
K zadání veřejné zakázky odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek - uveřejnění veřejné zakázky - do 22. 5. 2014
* konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek - 11. 6. 2014
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-17-2014-31, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-17-2014-31, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2014-31, př. 3;
stanoví,
* že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-17-2014-31, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 7. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz