Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-27

RK-17-2014-27.doc  RK-17-2014-27pr01.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-17-2014-27
NázevZáměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí v k. ú. a obci Třebíč.
Kraj Vysočina je na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu sepsaného podle zákona č. 290/2002 Sb. ze dne 19. 12. 2002 mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. st. 2488/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba Jejkov č.p. 68, bydlení, pozemku par. č. 2429 ostatní plocha o výměře 1621 m2 a pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha o výměře 856 m2, vše v k. ú. a obci Třebíč, graficky znázorněno v materiálu RK-17-2014-27, př. 1. Nemovitosti přešly do vlastnictví kraje k datu 1. 1. 2003 v souvislosti s převzetím Nemocnice Třebíč do zřizovatelské působnosti kraje. Jedná se o nemovitosti v západní části areálu nemocnice. Budova č.p. 68 je tvořena dvěma stavební částmi. Jižní část budovy byla postavena v roce 1951. Jedná se o část budovy s převažujícím účelem využití pro bydlení a ubytování (3 podlaží byty a ubytovna, 1 podlaží technické tj. sklad, sušárna, sklepní místnosti). Severní část budovy byla postavena v roce 1960 jako přístavba k jižní části budovy, dispoziční využití je 1 podlaží pro bytové prostory, 3 podlaží pro nebytové prostory využívané jako kanceláře a zdravotnické zařízení. Následně byla na celé budově provedena v roce 1978 rekonstrukce elektroinstalace, instalace zdravotní techniky, v roce 1994 rekonstrukce ústředního vytápění, hromosvodů, střešní krytiny a klempířských konstrukcí. Výhledově bude nezbytné provést na budově výměnu oken, dveří, opravy podlah a fasády.
U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč jsou nemovitosti zapsány na listu vlastnictví 1883 pro katastrální území a obec Třebíč.
Nemovitosti má Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace v nájmu na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 10. 7. 2003. Nemocnice nemovitosti již neužívá k poskytování zdravotních služeb, jedná se o zbytný majetek pro nemocnici.
Nemovitosti jsou s ohledem na stavebně technický stav, vnitřní dispoziční uspořádání nevyužitelné pro činnosti jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Návrh řešení Budova Jejkov č.p. 68 včetně pozemků jsou zbytným majetkem pro činnost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a vzhledem ke stavebně technickému určení a jejich dislokaci jsou nemovitosti nevyužitelné pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. O převod nemovitostí do svého vlastnictví projevilo zájem město Třebíč.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr převodu pozemku par. č. st. 2488/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba Jejkov č.p. 68, bydlení, pozemku par. č. 2429 ostatní plocha o výměře 1621 m2 a pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha o výměře 856 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
StanoviskaOZ a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, s převodem nemovitého majetku dle materiálu RK-17-2014-27 souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu pozemku par. č. st. 2488/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba Jejkov č.p. 68, bydlení, pozemku par. č. 2429 ostatní plocha o výměře 1621 m2 a pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha o výměře 856 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz