Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-13

RK-17-2014-13.doc  RK-17-2014-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-17-2014-13
NázevPřijetí daru pozemků v k. ú. Humpolec
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí daru pozemků v areálu Školního statku Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina.
Z podnětu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 o zajištění převodu pozemků v areálu statku z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina se OM obrátil na město Humpolec se žádostí o převod pozemků par. č. 2455/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 361 m2, par. č. 2455/6 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 908 m2 a par. č. 1614/2 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Humpolec. Jedná se o vnitroareálové komunikace, jejichž údržbu zabezpečuje Školní statek Humpolec. Žádost Kraje Vysočina byla předložena Radě města Humpolec a ta na svém jednání dne 9. 4. 2014 usnesením 1006/65/RM/2014 chválila záměr darování výše uvedených pozemků a uložila zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce města Humpolec a po uplynutí zákonné lhůty předložit k projednání na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Humpolec. Záměr darování byl po zákonem stanovenou dobu zveřejněn na úřední desce a k darování se nikdo z veřejnosti nevyjádřil. Nyní bude darování pozemků projednáváno na červnovém zasedání zastupitelstva města.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2455/4, par. č. 2455/6 a 1614/2 v k. ú. Humpolec z vlastnictví města Humpolec. K přijetí daru se kladně vyjádřil odbor školství, mládeže a sportu. Nabytím těchto pozemků dojde k narovnání uživatelského a vlastnického vztahu u pozemků v areálu Školního statku Humpolec. Získané pozemky budou dodatkem zřizovací listiny předány k hospodaření Školnímu statku Humpolec.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelství kraje rozhodnout nabýt darem z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2455/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 361 m2, par. č. 2455/6 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 908 m2 a par. č. 1614/2 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Humpolec.
StanoviskaOŠMS doporučilo majetkové vypořádání pozemků v areálu Školního statku Humpolec, neboť se s ním do budoucna počítá jako součástí centra zemědělského vzdělávání.
Školní statek Humpolec sám inicioval jednání o získání pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2455/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 361 m2, par. č. 2455/6 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 908 m2 a par. č. 1614/2 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Humpolec.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 24. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz