Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-68

RK-30-2013-68.doc  RK-30-2013-68pr01.pdf
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-30-2013-68
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu. Zakázka byla organizována jako otevřené nadlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. V průběhu zadávacího řízení byly vyřazeny dvě nabídky, a to z důvodu neodůvodněné mimořádně nízké ceny a nesplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v materiálu RK-30-2013-68, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na služby je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitola Zastupitelstvo.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka R MEDIA, spol. s r.o., se sídlem: Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, IČO: 48112135, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 11 242 000,- Kč bez DPH. Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-30-2013-68, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky na služby: Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu dle materiálu RK-30-2013-68, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na služby Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu společnosti R MEDIA, spol. s r.o., se sídlem: Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, IČO: 48112135, v souladu s materiálem
RK-30-2013-68, př. 1;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 10. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz