Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-13

RK-32-2013-13.doc  RK-32-2013-13pr01.doc  RK-32-2013-13pr02.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-32-2013-13
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V rámci realizace projektových záměrů Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu, Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Oblast intervence 3.1 byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení akce Transformace Ústavu sociální péče mentálně postižených Těchobuz I. Předmětem této akce je vybudování celkem 4 objektů určených pro sociální bydlení v malé domácnosti pro 4 x 6 klientů Domova Jeřabina, p.o., z toho 2 objekty budou vybudovány v obci Cetoraz a 2 objekty ve městě Pelhřimov. S ohledem na předmět a lokalitu plnění veřejné zakázky byla veřejná zakázka v souladu s ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, tj. rozdělena na 2 části - část 1 Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Cetoraz pozemek par. č. 405/27 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Cetoraz pozemek par. č. 405/24 a část 2 Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Pelhřimov pozemek par. č. 2346/41 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Pelhřimov pozemek par. č. 2346/40. Dodavatelé byli oprávněni podat nabídku na jakoukoli část nebo na obě části veřejné zakázky. Na stavební akci byly zpracovány projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby projekční kanceláří GR8 PROJECT v.o.s., Palackého 1659/51, 586 01 Jihlava. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v celkové výši
19 400 000 Kč bez DPH, z toho hodnota části 1 v částce 9 400 000 Kč bez DPH a hodnota části 2 v částce 10 000 000 Kč bez DPH.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 15. 8. 2013 pod ev. č. 344967. Kritériem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla stanovena nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek skončila dne 9. 9. 2013 v 13:00 hod. V této lhůtě bylo přijato 6 nabídek od 3 dodavatelů. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 9 zákona. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
První jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 19. 9. 2013 a v jeho průběhu byla hodnotící komise seznámena s výsledky posouzení kvalifikace a posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a z hlediska splnění požadavků zadavatele. Všichni uchazeči prokázali kvalifikaci v požadovaném rozsahu, u jedné nabídky byly zjištěny nejasnosti, které si vyžádaly vysvětlení uchazeče.
Další jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 30. 9. 2013 a v jeho průběhu bylo dokončeno posouzení nabídek. Jedna nabídka byla vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Poté komise přistoupila k hodnocení nabídek podle stanoveného hodnotícího kritéria. Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-32-2013-13, př. 01. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je obsahem materiálu RK-32-2013-13, př. 02.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle kritéria nejnižší nabídkové ceny a na jednotlivé části veřejné zakázky byly vybrány jako nejvhodnější tyto nabídky:
- pro část 1 (Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - - k. ú. Cetoraz pozemek par. č. 405/27 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Cetoraz pozemek par. č. 405/24) - nabídka uchazeče HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor, IČO 26015889 s nabídkovou cenou ve výši 10 163 573 Kč bez DPH
- pro část 2 (Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Pelhřimov pozemek par. č. 2346/41 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Pelhřimov pozemek par. č. 2346/40) - nabídka uchazeče HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor, IČO 26015889 s nabídkovou cenou ve výši 10 778 968 Kč bez DPH.
Návrh usnesení předpokládá schválit pořadí nabídek na obě části veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2013-13, př. 02 a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaUsnesení rady kraje 0242/05/2012/RK ze dne 31. 1. 2012 (rada kraje schválila projektovou žádost projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a uložila OSV podat tuto žádost do Integrovaného operačního programu na základě výzvy č. 7 v oblasti intervence 3.1).
Usnesením 1344/26/2013/RK ze dne 13. 8. 2013 rada kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení.
OSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSPMP Těchobuz I. dle materiálu
RK-32-2013-13, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz I. :
* pro část 1 (Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Cetoraz pozemek par. č. 405/27 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Cetoraz pozemek par. č. 405/24) nabídku uchazeče HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor, IČO 26015889;
* pro část 2 (Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Pelhřimov pozemek par. č. 2346/41 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - k. ú. Pelhřimov pozemek par. č. 2346/40) nabídku uchazeče HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor, IČO 26015889;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz