Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-129

RK-40-2013-129.doc
Číslo materiálu129
Číslo jednacíRK-40-2013-129
NázevRozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuU Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace a Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, došlo na základě projednaných rozborů hospodaření a výhledu hospodaření do konce roku k předložení materiálu do Zastupitelstva kraje na navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Aby byly organizace schopny zajistit úhradu mezd a faktur ještě před datem projednání materiálu v zastupitelstvu kraje, došlo na základě usnesení rady kraje 2195/39/2013/RK ze dne 3. 12. 2013 k poskytnutí návratné finanční výpomoci. Radou kraje bylo zároveň uloženo, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc zpět na účet kraje po obdržení příslušné dotace na provoz, nejpozději však do 16. 12. 2013. Příspěvkové organizace již tuto povinnost k dnešnímu datu splnily a půjčené finanční prostředky vrátily zpět na účet kraje.
Návrh řešení Protože Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace a Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, vrátily finanční prostředky, které jim byly poskytnuty na úhradu mezd a nezbytných nákladů za 11/2013 zpět na účet kraje, navrhujeme radě kraje provést rozpočtové opatření, kterým by přijaté prostředky od příspěvkových organizací byly převedeny zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky a v souladu s dřívějším rozhodnutím rady kraje budou vrácené půjčené prostředky převedeny zpět do rezervy (položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) na kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 4 508 000 Kč (Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, ve výši 733 000 Kč, Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, ve výši 2 775 000 Kč a Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, ve výši 1 000 000) při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 4 508 000 Kč. Jedná se o vrácení prostředků návratné výpomoci, které byly poskytnuty některým příspěvkovým organizacím na výplatu mezd za 11/2013 včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz