Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-131

RK-40-2013-131.doc
Číslo materiálu131
Číslo jednacíRK-40-2013-131
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - proplacení splátky 1. etapy realizace projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuPředmětem předkládaného materiálu je provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města .
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (dále také jen MVJ ) realizuje od roku 2012 projekt Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města , který byl úspěšně předložen do Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, prioritní osa 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.
Celkové náklady projektu připadající na výše uvedenou příspěvkovou organizaci představují 12 668 000 Kč, z této částky bude 9 981 000 Kč hrazeno z ERDF a 2 687 000 Kč představuje vlastní podíl organizace včetně nezpůsobilých výdajů.
Usnesením 0434/05/2011/ZK ze dne 22. 9. 2011 Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo uzavřít s MVJ Smlouvu o půjčce ve výši 12 668 000 Kč.
Dne 5. 12. 2013 byly na účet kraje připsány finanční prostředky od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 854 107,69 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny MVJ na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města . S ohledem na tuto skutečnost je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.
Prostředky jsou MVJ v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 854 107,69 Kč poskytnuté ve prospěch MVJ na projekt Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města , při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 854 107,69 Kč s určením pro MVJ na realizaci tohoto projektu.
Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úprava závazného ukazatele Příspěvek na provoz .
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-10.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad) o účelovou neinvestiční dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s účelovým znakem 38586005 ve výši 854 107,69 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 38586005 o stejnou částku 854 107,69 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 854 107,69 Kč na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města .
Odpovědnost OKPPCR, OE, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Termín-- 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz