Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-123

RK-40-2013-123.doc  RK-40-2013-123pr01.pdf  RK-40-2013-123pr02.doc
Číslo materiálu123
Číslo jednacíRK-40-2013-123
Název5. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.
K 15. 11. 2013 byla ukončena 5. - závěrečná etapa projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, která probíhala v období od 1. 8. 2013. Z ukončené etapy byla zpracována Monitorovací zpráva, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-40-2013-123, př. 1. Kompletní monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh bude odeslána na pobočku CRR-ČR 18. 12. 2013
V průběhu této etapy probíhalo dovybavování dokončených objektů a odstraňování reklamovaných vad.
Monitorovací zpráva a Žádost o platbu jsou zpracovány v pracovní verzi, protože finalizaci žádosti brání technické překážky systému Benefit 7, do kterého jsou tyto dokumenty zaváděny. Po zpřístupnění systému Benefit 7 bude Monitorovací zpráva a Žádost o platbu elektronicky finalizována.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit Monitorovací zprávu dle materiálu RK -40-2013-123 př. 1 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tento materiál na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR včetně požadovaných povinných příloh.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: Projektová kancelář bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu dle materiálu RK-40-2013-123 př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tento materiál na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR včetně požadovaných povinných příloh.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2013- 12- 20
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz