Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-122

RK-40-2013-122.doc  RK-40-2013-122pr01.doc
Číslo materiálu122
Číslo jednacíRK-40-2013-122
NázevPodstatná změna č. XI a informace o aktuálním stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPřed koncem kalendářního roku je nutné Oznámením o změně převést do roku 2014 všechny finanční prostředky nevyčerpané v roce 2013. Jedná se o řádky rozpočtu č. 5030, 5032, 5039, 5050, 6011, 6013, 6014, 6019 a 6096. Přehled konkrétních částek je uveden v příloze tohoto materiálu.
Současně s tímto krokem je nezbytné upravit harmonogram projektu a prodloužit aktivitu Výběr a nákup nemovitostí do roku 2014.
V materiálu na jednání rady č. 38 jsme poukázali na problém s pozemkem v Bobrové, kde má být v rámci projektu vystavěn jeden z objektů. Odvolání občanů aktuálně řeší Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina. Pokud bude odvolání zamítnuto, stále není jisté, že se občané nebudou odvolávat i v dalších úředních záležitostech (např. ve stavebním řízení), a komplikovat tak realizaci projektu. Ani jeden ze dvou náhradních pozemků, které jsme v obci našli, není bezproblémový a zatím není jasné, který z nich by bylo možné použít. První náhradní pozemek je opět spojen s potencionálními komplikacemi ze strany občanů, druhý náhradní pozemek je zatížen zástavním právem firmy, která se v dosavadním jednání neprojevuje příliš korektně. Projekt má aktuálně na MPSV projít tzv. analýzou připravenosti projektu k realizaci, z toho důvodu není možné podávat podstatné změny tak závažného charakteru jako je výměna pozemku. Tento fakt nám poskytuje větší časovou dotaci na vyřešení otázky, který pozemek nakonec zvolíme pro případnou výstavbu. Po analýze (leden 2014) bude projekt zařazen do tzv. zásobníku projektů a bude možné podat změnu týkající se pozemku, aniž by pozice projektu v tomto zásobníku byla ohrožena. Všechny tyto kroky však nemusí vést k zajištění a stále reálně hrozí riziko, že při nezískání dotace půjdou veškeré dosud vynaložené výdaje (ke dni 9. 12. 2013 se jedná o částku 700 313 Kč a projekční práce v hodnotě 400 tis. Kč budou ještě uhrazeny) na vrub kraje. Kraje byly ze strany MPSV oslovovány, aby podávaly projekty do výzvy, jejímž prostřednictvím byla alokována částka 810 000 000 Kč, podáno bylo 49 projektů, přičemž schváleno bylo (tzn. Rozhodnutí o poskytnutí dotace získalo) 35 projektů v celkové výši 808 095 113,89 Kč. K realizaci zbývajících 14 projektů čekajících v zásobníku by bylo potřeba dalších 443 785 277 Kč. Není jasné, zda MPSV bude potřebnou částkou disponovat. S vědomím tohoto rizika je nutné pečlivě zvážit veškeré další výdaje projektu. Pokud by totiž projekt dotaci nezískal a nebylo by možné realizovat jej z rozpočtu kraje, poslední možností jak neztratit vynaložené prostředky, by bylo počkat na další plánovací období a sledovat, jaké výzvy a zda budou v tomto období vypsány.
V tomto projektu je zahrnut také objekt v Bobrové, kde se kraj setkává s nesouhlasnými stanovisky sousedů ve stavebním řízení.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-40-2013-122, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí aktuální stav projektu a schválit oznámení dle materiálu RK-40-2013-122, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2013-122, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
V dalším vývoji projektu navrhujeme zajišťovat průběh stavebních řízení, abychom jejich zastavením nezpůsobili nemožnost realizace projektu. Do března, kdy bychom měli dostat další informaci o možnosti financování projektů zařazených do zásobníku neprovádět kroky, které by kraj zavazovaly k dalším nákladů a do dalšího rozhodnutí nerealizovat vlastní nákup nemovitostí v tomto projektu. Přibližně v březnu (podle získaných informací) předloží OSV materiál k dalšímu rozhodnutí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere ne vědomí
informace o aktuálním stavu projektu Transformace ÚSP Křižanov II.;
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-122, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-40-2013-122 a RK-40-2013-122, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-40-2013-122, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín-- 2015- 6- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz