Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-114

RK-40-2013-114.doc  RK-40-2013-114pr01.doc
Číslo materiálu114
Číslo jednacíRK-40-2013-114
NázevPodstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, S. Munduch
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSP Jinošov II. pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit
5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I - X., které se týkaly především změn v rozpočtu, v nákupu nemovitostí a ve veřejných zakázkách.
Oznámení o změně č. XI bylo zpracováno z důvodu úpravy plánovaného rozpočtu projektu Transformace ÚSP Jinošov II. dle skutečně vynaložených výdajů v roce 2013. Změna obsahuje převod finančních prostředků mezi lety 2013 a 2014 tak, aby došlo k jejich efektivnímu využití a nedošlo k propadnutí finančních prostředků, které byly v roce 2013 plánované, avšak nedošlo k jejich čerpání nebo naopak aby nedošlo ke vzniku nezpůsobilých výdajů z důvodů přečerpání financí v roce 2013.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-40-2013-114, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-40-2013-114, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2013-114, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-114, př. 1;
ukládá
* majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-114, př. 1;
* odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2013-114, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 2014- 1- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz