Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-73

RK-40-2013-73.doc  RK-40-2013-73pr01.doc  RK-40-2013-73pr02.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-40-2013-73
NázevŽádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o souhlas s nákupem věci na splátky
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále Nemocnice ) požádala radu kraje prostřednictvím odboru zdravotnictví o souhlas s nákupem věci na splátky dle materiálů
RK-40-2013-73, př. 1 a RK-40-2013-73, př. 2. Jedná se o výměnu zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém zářiči v celkové předpokládané výši 3 025 tis. Kč, přičemž pro rok 2013 byly radou kraje v investičním plánu schváleny výdaje ve výši 2 000 tis. Kč.
Návrh řešení Příspěvková organizace může podle ustanovení § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pořídit věc na splátky pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit pořízení (výměnu) zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém zářiči v předpokládané výši 3 025 tis. Kč a souhlasit s pořízením (výměnou) zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém zářiči na splátky dle materiálu RK-40-2013-73, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s pořízením věci na splátky je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořízení (výměnu) zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém zářiči u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v celkové předpokládané výši 3 025 tis. Kč;
souhlasí
s pořízením (výměnou) zdroje ionizujícího záření v terapeutickém kobaltovém zářiči u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na splátky dle materiálu
RK-40-2013-73, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz