Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-72

RK-40-2013-72.doc  RK-40-2013-72pr01.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-40-2013-72
NázevInformace o průběhu aktualizace Zdravotního plánu Kraje Vysočina
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 2016/38/2012/RK:
* zrušila usnesení č. 1092/23/2011/RK v části, kterou uložila odboru zdravotnictví předložit v termínu do 31. 12. 2012 novou verzi Zdravotního plánu Kraje Vysočina v souladu s legislativními změnami státu včetně vyspecifikovaných výstupů a návrhů komplexního řešení,
* vzala na vědomí výčet nejpodstatnějších aktivit a činností zrealizovaných, probíhajících či plánovaných odborem zdravotnictví v období od 1. 3. 2009 do konce roku 2012 a
* uložila odboru zdravotnictví informovat radu kraje vždy k 30. 6. a 31. 12. o průběhu prací na aktualizaci Zdravotního plánu Kraje Vysočina a k 31. 12. 2014 předložit radě kraje zaktualizovaný Zdravotní plán Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace o realizovaných aktivitách za 2. pololetí roku 2013 souvisejících s aktualizací Zdravotního plánu Kraje Vysočina dle materiálu RK-40-2013-72, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o realizovaných aktivitách za 2. pololetí roku 2013 souvisejících s aktualizací Zdravotního plánu Kraje Vysočina dle materiálu RK-40-2013-72, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz