Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-70

RK-40-2013-70.doc  RK-40-2013-70pr01.xls
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-40-2013-70
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného po činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, podala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku je obsažena v materiálu RK-40-2013-70, př. 1.
Ředitel nemocnice vymezil majetek uvedený v materiálu RK-40-2013-70, př. 1 jako nepotřebný rozhodnutími o nepotřebnosti majetku a navrhuje jeho vyřazení.
Veškerý výše uvedený majetek byl nemocnici bezúplatně převedený dne 1. června 2009. Na základě technických a znaleckých posudků se jedná o majetek opakovaně poruchový, opotřebovaný, zastaralý a neopravitelný.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Informace o způsobu vyřazení a o tom, zda majetek bude nebo již byl nahrazený novým zařízením, nebo s ohledem na nepotřebnost k náhradě nedojde, jsou uvedeny v materiálu RK-14-2013-70, př. 1.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením. Gastrofibroskop Olympus bude prodaný za cenu stanovenou znaleckým posudkem, ostatní majetek bude odborně fyzicky zlikvidovaný.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-40-2013-70, př. 1;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-40-2013-70, př. 1, odbornou fyzickou likvidací a v případě Gastrofibroskopu Olympus (položka s inventárním číslem 002-000-000-148) s prodejem za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz