Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-61

RK-40-2013-61.doc  RK-40-2013-61pr01.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-40-2013-61
NázevDoklad (prohlášení zadavatele) požadovaný od SFŽP ČR k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o schválení znění dokladu požadovaného k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí pro projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit .
Dne 16. července 2013 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1295/25/2013/RK rozhodla zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit a dne 1. října 2013 usnesením č. 1689/31/2013/RK rozhodla o výběru nejvhodnějších nabídek.
Předmět plnění zakázky byl v souladu s ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků (níže jen zákon ) rozdělen na dvě části (Část 1 Průzkumy přírodních prvků, identifikace vlastníků a plán péče a Část 2 Geodetické práce), přičemž dodavatelé byli oprávněni podat nabídku na jednu část nebo na obě části veřejné zakázky.
Předmětem plnění zakázky byla příprava podkladů pro zajištění ochrany dvanácti evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina, což obnáší zpracování průzkumů přírodních prvků, identifikaci vlastníků a zpracování návrhů plánů péče a posléze i provedení geodetických prací na lokalitách.
Veřejnou zakázku administrovala společnost KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.,
IČO 257 11 229.
V rámci stanoveného postupu je zadavatel povinen předložit před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory v Operačním programu Životního prostředí Státnímu fondu životního prostředí ČR ke kontrole doklady o veřejné zakázce včetně Prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou od 200 000 Kč zadávané podle Směrnice MŽP č. 3/2011 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dle materiálu RK-40-2013-61, př. 1).
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-40-2013-61, př. 1. Toto prohlášení je nutné pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v Operačním programu Životního prostředí .
StanoviskaStanovisko OAaPŘ: souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-61, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz