Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-59

RK-40-2013-59.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-40-2013-59
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Zdraví bez hranic . Kraj Vysočina je v rámci tohoto projektu partnerem číslo 4.
Usnesením č. 0953/20/2011/RK ze dne 7. 6. 2011 (Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit účast kraje Vysočina jako partnera projektu Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 30 000 €, tj. 735 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,5 Kč) doporučila Rada Kraje Vysočina zastupitelstvu kraje schválit účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Zdraví bez hranic .
Usnesením č. 0323/04/2011/ZK ze dne 21. 6. 2011 (Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako partnera projektu Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 30 000 €, tj. 735 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,5 Kč) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Zdraví bez hranic .
Projekt Zdraví bez hranic Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace od Ministerstva pro místní rozvoj kryje 5 % uznatelných nákladů za 1. a 2. monitorovací období projektu od 12. 10. 2011 do 31. 12. 2012. Dotace je poskytována v měně EUR.
Dne 6. 12. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 803,64 EUR (394,26 EUR za 1. monitorovací období a 409,38 EUR za 2. monitorovací období) ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Přijatá dotace byla převedena na zvláštní účet projektu Zdraví bez hranic . Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zdraví bez hranic o částku 803,64 EUR (20 271,82 Kč při pevném kurzu 25,225 Kč).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 803,64 EUR
(20 271,82 Kč).
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 803,64 EUR (20 271,82 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 803,64 EUR (20 271,82 Kč), které jsou určeny k dalšímu financování projektu Zdraví bez hranic .
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz