Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-52

RK-40-2013-52.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-40-2013-52
NázevNávrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace za 5. a 6. monitorovací období od poskytovatele dotace, tj. Ministerstva vnitra ČR, za účelem zajištění financování projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen Kvalita 09 ), reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ). Závěrečná žádost o platbu byla projednána na Radě Kraje Vysočina dne 16. 4. 2013 a schválena usnesením č. 0654/13/2013/RK
Záměrem žadatele bylo realizovat zvýšení kvality řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací se zaměřením na efektivnost vynakládání veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje. Projekt byl určen pro zlepšení manažerského rozhodování úředníků krajského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací s cílem zlepšit poskytování servisu veřejné správy občanům a subjektům kraje. Projekt velmi výrazně přispěl k naplňování hodnot existující vize krajského úřadu prostřednictvím zavádění nových metod řízení a zlepšování stávajících. Cílem projektu bylo zlepšit poskytovanou veřejnou službu a zefektivnit řízení příspěvkových organizací. Realizací aktivit proběhla revize stávajících datových zdrojů, týkající se procesního řízení, zhodnocení zavedeného projektového řízení a návrhu optimalizace, prověření správného rozdělení procesů a zhodnocení vybraných podpůrných procesů. Dále byla provedena revize současného systému řízení kvality modelem CAF, řízení lidských zdrojů, zpracování zásadních strategií kraje v oblasti rozvoje ICT, bezpečnosti ICT, regionální inovační strategie, strategie řízení NNO, environmentální osvěty ve veřejné správě.
Způsobilé výdaje na projekt jsou hrazeny v 85% výši z prostředků poskytovatele dotace, tj. Ministerstva vnitra ČR z Evropského sociálního fondu a 15 % je financováno z vlastních zdrojů kraje.

Usnesením č. 1549/33/2009/RK ( Usnesení 1549/33/2009/RK Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina v projektu Kvalita 09 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, číslo výzvy - 42, název výzvy - Výzva pro předkládání IP 4.1 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 19 986 496,- Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 09 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu; ukládá Grémiu ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projektovou žádost a předložit ji na Ministerstvu vnitra ČR k posouzení. ) schválila Rada kraje Vysočina účast kraje Vysočina v projektu Kvalita 09 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, číslo výzvy - 42.

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla Kraji Vysočina proplacena dotace dne 20. 11. 2013 ve výši 1 897 176,82 Kč na účet ČNB č. 94-32925681/0710 a dne 22. 11. 2013 převedena na zvláštní účet projektu č. 4200221359/6800.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina , reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 o přijaté finanční prostředky od poskytovatele dotace ve výši 1 897 176,82 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra ve výši 1 897 176,82 Kč určené na financování projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina . V souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude dotace v celé výši převedena na splátku kontokorentního úvěru.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 1 897 176,82 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina o splátku kontokorentního úvěru ve výši 1 897 176,82 Kč.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz