Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-44

RK-40-2013-44.doc  RK-40-2013-44pr01.pdf  RK-40-2013-44pr02.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-40-2013-44
NázevZajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
Zpracoval H. Strnadová, P. Bartoš, H. Motlová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách
v přepravě cestujících pro železnici a silnici (dále jen Nařízení EU ) ukládá povinnost alespoň 1 rok před zahájením nabídkového/zadávacího řízení notifikovat záměry kraje související s výběrem dopravců v Úředním věstníku Evropské unie. Rada Kraje Vysočina
usnesením č. 0281/06/2013/RK ze dne 12. 2. 2013 uložila odboru dopravy a silničního hospodářství zveřejnit variantní notifikaci, to je notifikovat provedení výběru dopravců veřejné linkové osobní dopravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části a dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
5 samostatných oblastí v rámci území Kraje Vysočina.
V souvislosti s přípravou podkladů pro výběr dopravců a z důvodu upřesnění si odbor dopravy a silničního hospodářství zajistil zpracování stanovisek k rozsahu notifikace dle materiálu RK-40-2013-44, př. 1 a RK-40-2013-44, př. 2 a z tohoto důvodu navrhuje zrušení notifikace.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
uložit odboru dopravy a silničního hospodářství zrušit notifikaci v Úředním věstníku Evropské unie.
StanoviskaŘeditel Krajského úřadu Kraje Vysočina jmenoval pracovní tým, jehož zástupci ze zainteresovaných odborů předložili následující stanoviska:

Odbor analýz a podpory řízení: souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením.
Odbor ekonomický nemá připomínky k předloženému materiálu.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínek.
Odbor sociálních věcí k návrhu předloženému odborem dopravy a silničního hospodářství nemám připomínek.
Odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky a souhlasí s doporučením předkladatele.
Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na svém jednání dne 5. 12. 2013 materiál projednala a souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zrušit notifikaci záměru Kraje Vysočina provést výběr dopravců veřejné linkové osobní dopravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části, dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách - 5 samostatných oblastí v rámci území Kraje Vysočina, typ smlouvy - smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 28. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz