Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-37

RK-40-2013-37.doc  RK-40-2013-37pr01.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-40-2013-37
NázevRozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen Smlouva ) na projekt II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-40-2013-37, př. 1.
Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0355/09/2012/RK ze dne 28. 2. 2012 schválila předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) na realizaci projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice a uložila odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o podporu do ROP JV předložit.
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod uvedený projekt schválil usnesením Výboru Regionální rady č. ÚRR 38-07/3 dne 13. 6. 2012, pod registračním číslem CZ.1.11/1.1.00/21.01330, a zaslal návrh Smlouvy ke schválení radou kraje. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1508/29/2012/RK dne 28. 8. 2012 návrh Smlouvy schválila
a rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice . Smlouva byla smluvními stranami uzavřena dne 10. 9. 2012.
Důvodem uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy na projekt II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice je změna vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu, a to z důvodu změny rozpočtu projektu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce a změny finančního plánu dle výše skutečně realizovaných výdajů.
Návrh řešení Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice , který zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ke schválení, je uveden v materiálu RK-40-2013-37, př. 1. Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV dle materiálu RK-40-2013-37, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt: II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu
RK-40-2013-37, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz